Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

ParTrust

06-01-2015 | Zeist

In de media wordt van tijd tot tijd aandacht besteed aan het Bredase bedrijf ParTrust. Dit bedrijf is een aantal jaren geleden failliet gegaan omdat het van particulieren geleend geld niet meer kon terugbetalen. De curatoren die het faillissement afwikkelen, hebben de bestuurders van ParTrust persoonlijk aansprakelijk gesteld en gedagvaard. ParTrust gaf obligaties uit die onder de toezichtsvrijstelling vielen.

Partrust had vóór het faillissement een gewone betaalrekening (rekening courant) bij Triodos Bank. De curatoren zijn van oordeel dat de bank aansprakelijk is voor veronderstelde zorgplichtschending. Dit hebben wij echter steeds op goede gronden kunnen betwisten. Het beeld dat de curatoren in de media hebben geschetst doet ook verder geen recht aan de positie van onze bank. Wij hechten er daarom aan dit in perspectief te plaatsen. Triodos Bank heeft geen krediet verstrekt, geen beleggingsdiensten verleend en geen bemoeienis gehad met ParTrust of haar activiteiten, noch die van haar obligatiehouders. De curatoren weten dit ook. Ook kon de bank niet weten dat ParTrust niet aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Een bank is ook niet aansprakelijk als een rekeninghouder zijn verplichtingen jegens derden niet nakomt. Van onregelmatigheden is nooit gebleken. Wij delen de zienswijze van de curatoren dan ook in het geheel niet. Dat zij de mogelijkheden aftasten om vervolgstappen te ondernemen, is vanuit hun hoedanigheid als curator begrijpelijk.

In maart 2014 is de Stichting Belangen Beleggers ParTrust opgericht. Doel van de stichting is het behartigen van de belangen van mensen die schade zouden hebben geleden ten gevolge van de veronderstelde zorgplichtschending van de bank. Deze stichting heeft een advocatenkantoor in de arm genomen om te onderzoeken welke stappen zij zou kunnen zetten. De stichting en de curatoren hebben daartoe een aantal medewerkers van Triodos Bank opgeroepen voor een voorlopig getuigenverhoor. Een voorlopig getuigenverhoor is bedoeld om een partij de gelegenheid te bieden opheldering te krijgen over bepaalde feiten en om een inschatting te kunnen maken van haar positie in een toekomstige procedure. Vanzelfsprekend werken wij hier graag aan mee, en zullen wij onze zienswijze nog eens herhalen en waar mogelijk en net als in de afgelopen jaren, openheid van zaken geven. (Voor de duidelijkheid: bij een voorlopig getuigenverhoor is geen sprake van een procedure of dagvaarding.) Triodos Bank ziet eventuele vervolgstappen met vertrouwen tegemoet.