Triodos is dé bank voor de toekomstbestendige boer. Door onze jarenlange ervaring als bank voor biologische en biologisch-dynamische boeren zijn we overtuigd van de kracht van boeren samen met de natuur. Het levert winst op voor de boer, natuur, dieren, gezondheid en daarmee voor de samenleving als geheel. Dit is niet alleen onze overtuiging, ook de feiten spreken voor zich. Zo stoten biologische melkveehouders bijvoorbeeld 40 tot 50% minder stikstof uit en verdienen biologische boeren gemiddeld een kwart meer inkomen.

In een poging een landbouwakkoord te sluiten om uit de stikstofimpasse te komen zijn ook de banken gevraagd  door het ministerie van LNV om hun visie op en bijdrage aan de broodnodige veranderingen in de landbouw te delen. Triodos Bank is al eerder in het proces, nog voor er sprake was van onderhandelingen over een akkoord, in gesprek gegaan met het kabinet en bemiddelaar Remkes om onze inzet voor de landbouwtransitie toe te lichten. Triodos Bank volgt de ontwikkelingen op de voet, maar is geen onderdeel van de onderhandelingen over een landbouwakkoord en zal dan ook niet gevraagd worden te tekenen als er een akkoord komt. Wel leggen we graag uit waarover wij stevige afspraken willen zien.

  • De aanbevelingen uit het Groenboerenplan dat Triodos Bank mede heeft onderschreven moeten leidend zijn voor beleid en regelgeving. Er is een groeiende coalitie van boeren, natuur- en milieuorganisaties en duurzame bedrijven als Triodos Bank die laten zien dat een ander systeem mogelijk is en wat het ons allen oplevert. Die beweging verdient meer steun en ruimte vanuit de overheid. 
  • De landbouwbedrijven in de portefeuille van Triodos Bank werken volgens biologisch of biologisch-dynamische principes of bedrijven die omschakelen. Wij zetten bovendien voor de veeteelt steeds meer in op biologisch dynamisch omdat dit onder andere voor dierenwelzijn en het sluiten van kringlopen naadloos aansluit bij onze visie. De coalitie van groene boeren, natuur en milieuorganisaties ziet graag een scherpe doelstelling van 33% biologische landbouw in 2030 zodat biologisch de norm wordt, en wat ons betreft de ondergrens.
  • Om dat mogelijk te maken moeten prijzen anders gaan werken. Wat vervuilend is, is nu goedkoop en wat goed is voor mens, dier en de aarde is duur. Dat moet omgekeerd. Door de externe kosten van producten - denk aan vervuiling, ontbossing, excessief watergebruik - te beprijzen en biologische boeren met flankerend overheidsbeleid extra rugwind te geven wordt biologisch een aantrekkelijker verdienmodel en bereikbaar voor een grote groep consumenten. Eerlijke prijzen hebben een positieve impact op een scala aan beleidsdoelen, zoals klimaat, waterkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid. Een win-win voor mens, dier en natuur.
  • De overheid en ketenpartijen kunnen en moeten zich inzetten om de vraag naar biologische producten te vergroten om ervoor te zorgen dat omschakelaars ook een goede afzetmarkt hebben voor hun producten. Aanbod en vraag moeten hand in hand gaan. 
  • De hoge grondprijzen in Nederland zijn een groot obstakel om natuur inclusief te gaan boeren. Door de hoge kosten voor grond ligt de nadruk op zoveel mogelijk productie per hectare. Daar moeten we vanaf, en dat kan ook. Triodos Bank is een van de initiatiefnemers van Aardpeer, een fiscaal aantrekkelijk grondfonds dat grond in bezit heeft en eeuwigdurend voor een reële prijs verpacht aan biologisch-dynamische boeren. In Frankrijk grijpt de overheid in om de grondprijzen te beheersen waarin het algemeen belang wordt meegewogen. Ook in Nederland pleiten we voor overheidsingrijpen om de grondprijzen behapbaar te houden voor extensieve, biologische boeren en boeren die de overstap willen maken. De overheid en particuliere beleggers moeten de handen ineen slaan om landbouwgrond in een grondfonds onder te brengen waardoor de hoge grondprijs boeren niet meer in de knel brengt.
  • Om bedrijven in de gehele landbouwketen te bewegen om sneller te verduurzamen is geloofwaardig overheidsbeleid cruciaal. Wij bepleiten een heldere normering, zodat niet-duurzame activiteiten kunnen worden beprijsd en subsidies juist verdere verduurzaming mogelijk maken. Als onderdeel van deze maatregelen moeten banken extra kapitaal opzij zetten wanneer zij er niet in slagen om in de pas te lopen met een groeiend aantal biologische boeren en bedrijven in hun portefeuille conform de (nationale) doelstelling of als de bedrijven in hun portefeuille niet kunnen voldoen aan doelstellingen op onder andere het gebruik van pesticiden en kunstmest. Zo worden de risico’s van té traag handelen door de banken meegenomen en loont snellere verduurzaming voor boeren en bedrijven in de keten.

Triodos Bank helpt boeren die willen omschakelen concreet met een omschakelkrediet. Wij weten door onze jarenlange ervaring wat op financieel gebied wel en niet werkt en kunnen boeren helpen in de overgang naar biologisch en biologisch-dynamisch boeren. Als de overheid de transitie in de landbouw de juiste kant op stuurt, staan wij klaar om boeren met kennis, kunde en financiering te ondersteunen. We hopen dan ook op een ambitieus en toekomstbestendig akkoord.  

Lees ook onze visie op landbouw en ons voedselsysteem.