Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Waarom Triodos Bank liquiditeiten bij andere banken aanhoudt

Triodos Bank heeft bij haar oprichting gekozen voor een simpel en transparant bankmodel – en is daar sedertdien niet van afgeweken. De bank trekt spaargelden aan en financiert bedrijven en projecten die kiezen voor duurzaamheid. De bank leent niet op kapitaalmarkten en belegt niet voor eigen rekening in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen. De bank is hierover volledig transparant en laat onder andere aan de hand van een interactieve kaart op haar website de bedrijven en projecten zien die ze financiert. Onze kerncijfers staan op onze website en alle financiële gegevens staan in ons jaarverslag en halfjaarverslag.

Buffers

Net als alle andere banken moet Triodos Bank voldoende liquiditeitsbuffers aanhouden. We hanteren daarbij een zeer robuuste regel: van de toevertrouwde middelen houden we minimaal 20% aan als liquiditeiten om aan de dagelijkse opvraagbaarheid van (spaar)tegoeden te kunnen voldoen. Daarnaast streven wij naar een Core Tier 1 Ratio (eigenvermogen) van 14%. Onze kapitaalsbasis is daardoor sterk. We voldoen hiermee nu al aan de strenge Basel III richtlijnen inzake kapitaal en liquiditeit die in de komende jaren voor alle banken verplicht worden. (Nog lang niet alle banken voldoen op dit moment aan deze normen). Het gaat hier om de Liquidity Coverage Ratio (LCR), de Net Stable Funding Ratio (NSFR), de Core Tier 1 Ratio en de Leverage Ratio. *

Tegoeden

Onze liquiditeiten bestaan uit tegoeden bij de Europese Centrale Bank (ECB), deposito’s bij andere banken en beleggingen in staatsobligaties. Vanzelfsprekend plaatsen wij onze tegoeden bij voorkeur bij banken die het best presteren op het gebied van duurzaamheid. Wij onderzoeken de banken daartoe op onze minimumcriteria voor duurzaamheid. 

Daarnaast hanteren we de regel dat we de liquiditeiten in die landen aanhouden, waarin we als bank actief zijn (Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland) en waar de spaargelden zijn ingelegd. Dus liquiditeiten in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk worden uitgezet bij Britse banken en liquiditeiten in Nederland bij Nederlandse banken. Een overzicht hiervan staat in ons jaarverslag. 

Toezichthouders stellen steeds strengere eisen aan waar deze tegoeden onder te brengen. Zo moeten deze verspreid zijn over meerdere banken en wordt scherp naar het risicoprofiel gekeken. Het aantal instellingen dat overblijft is daardoor inmiddels tamelijk klein geworden. Het aanhouden van liquiditeiten kan in die zin dus nooit 100% duurzaam zijn.

Toevertrouwde middelen

Triodos Bank wil tot 80% van haar toevertrouwde middelen investeren in duurzame bedrijven en projecten, verdeeld over de drie duurzaamheidsthema’s: natuur en milieu, sociale economie en cultuur. Zie het onderdeel Mijn Geld Gaat Goed op de website voor meer details. Eind 2011 was dit percentage 76% en eind 2012: 72%.

In tijden dat er veel nieuw spaargeld binnenkomt, ligt dit percentage doorgaans wat lager dan in periodes van een meer gematigde groei. Het vergt meer tijd om een krediet te verstrekken dan om spaargelden in ontvangst te nemen. Uitgangspunt is en blijft dat we onze financieringscriteria niet naar beneden bijstellen om sneller kredieten te kunnen verstrekken.

We zien de huidige sterke groei van spaargelden als een bewuste keuze van klanten. Steeds meer mensen willen weten wat er met hun geld gebeurt en hun geld aanwenden om de samenleving verder te helpen verduurzamen. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog meer duurzame bedrijven en projecten te financieren en te stimuleren richting een vergroening van de economie. Een duidelijk signaal.

*) Toelichting
  • De Liquidity Coverage Ratio (LCR) dient om een toereikend niveau te garanderen van onbezwaarde eersteklas activa die kunnen worden omgezet in contanten om onder een door regelgevende instanties vastgesteld stressscenario voor acute liquiditeit gedurende een periode van 30 dagen aan de liquiditeitsbehoeften te voldoen.
  • De Net Stable Funding Ratio (NSFR) geeft de relatie aan tussen de beschikbare stabiele financiering op lange termijn en de benodigde stabiele financiering op lange termijn voortvloeiend uit de liquiditeitsprofielen van activa en buiten-balansposten.
  • De Core Tier I Ratio is de kernkapitaal ratio.