Ondanks deze goede score zijn wij kritisch op de onderzoeksmethodologie van de Eerlijke Geldwijzer. De formalistische benadering miskent op deelonderdelen de visie en aanpak van Triodos Bank om de inclusieve transitie naar een duurzame economie te versnellen.

Commitment

Triodos Bank deelt de ambitie van de Eerlijke Geldwijzer om klimaatbeleid duidelijk en vergelijkbaar te maken. Banken kunnen een belangrijke rol spelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. Sinds de oprichting van Triodos Bank in 1980 staat het tegengaan van opwarming van de aarde centraal in onze missie. Wij financierden de eerste windmolen in Nederland, en inmiddels zijn wij voor het zesde jaar op rij uitgeroepen tot meest actieve financier van schone energieprojecten ter wereld.

Wij vinden het belangrijk dat alle financiële instellingen zich - net als Triodos Bank - committeren aan het klimaatakkoord van Parijs en hun leningen en investeringen in lijn brengen met het doel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Dit houdt volgens ons ook in dat financiële instellingen leningen aan en investeringen in de fossiele industrie, zoals kolen, olie en gas, versneld afbouwen. Gelukkig heeft de financiële sector zich geschaard achter het Klimaatakkoord, zoals dat in ons land is vastgesteld. Triodos Bank is mede-initiatiefnemer van dit commitment.  

Hitting the target, missing the point

Om tot een portefeuille te komen die in lijn is met maximaal 1,5 graden opwarming, moeten banken klimaatdoelen stellen. Ook Triodos Bank staat voor die opgave en streeft een portefeuille na die ‘netto-nul’ CO2e uitstoot. Triodos Bank is als één van de eerste banken toegetreden tot de Net-Zero Banking Alliance (NZBA) die onlangs door de Verenigde Naties is bijeen geroepen. Toch brengt de Eerlijke Geldwijzer onze punten in mindering. Omdat wij nog onvoldoende concrete doelen zouden hebben geformuleerd.

Wij hebben de Eerlijke Geldwijzer laten weten dat wij actief bezig zijn met het vaststellen van passende doelstellingen om de portefeuille van de organisatie aan te laten sluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs. Maar we willen niet dat deze doelstellingen onze manier van werken benadelen. Ons doel is niet alleen om doelen te stellen, maar ook om effectieve plannen te bepalen om ze uit te voeren op een manier die een duurzame en inclusieve transitie ondersteunt. Deze aanpak – bijvoorbeeld het financieren van meer bestaande huizen die energiezuiger moeten worden – leidt misschien niet direct tot een nog lagere uitstoot van onze leningenportefeuille (die op dit moment al een relatief lage klimaatimpact heeft) op de korte termijn. Maar op de lange termijn zorgt het er echter voor dat we de opwarming van de aarde op een structurele en inclusieve manier, samen met onze klanten, bestrijden. Wij beschouwen de formalistische onderzoekbenadering van de Eerlijke Geldwijzer dan ook als een vorm van ‘hitting the target, missing the point.’

Meten van klimaatimpact

Om effectief klimaatdoelen te kunnen stellen, is het nodig om de huidige CO2-uitstoot van leningen en beleggingen te weten. Daarom meet, verifieert en rapporteert Triodos Bank als een van de eerste banken wereldwijd de CO2-uitstoot van al haar leningen en fondsbeleggingen. Daarvoor gebruiken we de methodiek van het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF).

De Eerlijke Geldwijzer waardeert dat wij onze gehele portefeuille meten, maar is kritisch op het feit dat wij niet voor al onze financieringen de zogenoemde ‘scope 3’-meting toepassen. Scope 3 betekent de indirecte CO2-uitstoot die veroorzaakt wordt in de keten (toeleveranciers en afnemers) van de bedrijfsactiviteiten van bedrijven en instellingen die wij financieren. Wij meten dat deels, maar rapporteren dat nog niet in het jaarverslag, omdat dat op dit moment nog niet gevraagd wordt vanuit de PCAF-methode in verband met het onvoldoende beschikbaar zijn van data en in verband met dubbeltellingen van activiteiten in de keten. Wij kiezen voor de prudente aanpak en rapporteren over metingen die daadwerkelijk betrouwbaar zijn en tussen financiële instellingen onderling vergelijkbaar zijn, zoals de 'Global Greenhouse Gas Standard' voor financiële instellingen nu aangeeft.

Scope van het rapport

Het rapport van de Eerlijke Bankwijzer beoordeelt de toezeggingen, het beleid, de strategieën en actieplannen die financiële instellingen actief in Nederland hebben ontwikkeld om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. De Eerlijke Geldwijzer kijkt onder meer naar de commitments die banken zijn aangegaan, hoe ze de CO2e-uitstoot**  van hun leningen en investeringen meten, hoe ze hun portefeuille in lijn willen brengen met het klimaatakkoord van Parijs om opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graad Celsius en de transparantie daarover.

In het tweede deel van haar onderzoek, dat in oktober 2021 wordt gepubliceerd, focust de Eerlijke Bankwijzer op de “do more good”-activiteiten van banken om klimaatverandering tegen te gaan.

** CO2e = Koolstofdioxide-equivalent, een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de Aarde