De sector verbindt zich hiermee aan het Klimaatakkoord. Banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeraars zeggen toe dat ze de klimaatimpact van alle ‘relevante financieringen en beleggingen’ in kaart brengen, hierover gaan rapporteren en zichzelf harde CO2-reductiedoelstellingen opleggen.

Urgentie van het klimaatprobleem

Chief Operating Officer Jellie Banga heeft namens Triodos Bank en Triodos Investment Management het commitment ondertekend: “We zien de gemaakte afspraken als grote winst, omdat nu ook de financiële sector echt werk zal maken van de transitie naar een duurzame economie. Dit doet recht aan onze maatschappelijke positie en aan de urgentie van het klimaatprobleem. Triodos Bank heeft zich hier daarom sterk voor gemaakt. Desondanks biedt het commitment nog wel ruimte voor een slechts beperkte afbouw van fossiele assets. We zullen ons ervoor blijven inzetten dat de sector als geheel alle fossiele assets afstoot.”

Hoe Triodos Bank haar klimaatimpact meet

De missie van Triodos Bank is om het geld van haar klanten te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische of culturele veranderingen Al sinds de oprichting financiert Triodos Bank daarom duurzame energieprojecten. In haar jaarverslag over 2018 rapporteert de bank voor het eerst over de CO2-impact van een belangrijk deel van haar leningen en investeringen. Met de methode van het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) heeft ze de emissies van broeikgassen van haar leningen en investeringen in kaart gebracht.
Hieruit blijkt dat de portefeuille hernieuwbare energie leidt tot substantiële vermeden CO2-emissies. Door bijvoorbeeld duurzame energieprojecten zoals wind- of zonneparken te financieren, bevordert Triodos Bank de productie van groene energie die op den duur de behoefte aan fossiele brandstoffen als steenkool moet verdringen. Verder blijkt uit deze eerste resultaten dat de klanten van Triodos Bank een relatief lage uitstoot van CO2 hebben.

Meetmethode verder verbeteren

Met deze data zal Triodos Bank de monitoring en metingen verder verbeteren en uitbreiden. En de bank zal concrete doelstellingen opstellen om bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius.