Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Privacyverklaring Triodos Bank

Informatie over wat wij doen met uw persoonlijke gegevens

In deze Privacyverklaring worden uw rechten uiteengezet en de maatregelen die Triodos Bank neemt om uw persoonsgegevens te beschermen. U leest hier hoe we uw informatie gebruiken, welke rechten u heeft en hoe de wet u als betrokkene beschermt. Triodos Bank is een verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Triodos Bank kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd evalueren en herzien. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze website www.triodos.nl/privacy. Termen met een specifieke definitie die in deze verklaring worden gebruikt, zijn cursief gedrukt en worden uitgelegd in de verklarende woordenlijst.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen. Dit kan allerlei informatie zijn, zoals namen, adresgegevens of telefoonnummers. Maar ook het Burgerservicenummer (BSN), een IP-adres van een computer of de gegevens van een overschrijving.

Wat betekent 'verwerken van persoonsgegevens?

Het verwerken van persoonsgegevens betekent alles wat kan worden gedaan met informatie, zoals het bekijken, verzamelen, delen, opslaan, overdragen of analyseren ervan.

Wie bewaart uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard door Triodos Bank NV. Op de bovengenoemde website vindt u onze contactgegevens en informatie over de activiteiten van Triodos Bank. Triodos Bank heeft een functionaris gegevensbescherming (ook wel Data Protection Officer of DPO) benoemd. Eventuele vragen over gegevensbescherming waarop de informatie op onze website geen antwoord biedt, kunnen aan hem of haar worden gericht. Hiervoor kunt u gebruik maken van de contactgegevens op de website.

Waarom heeft Triodos Bank persoonsgegevens van u nodig?

Wanneer u een product aanvraagt bij Triodos Bank hebben wij persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en u vervolgens de gewenste producten of diensten te kunnen leveren. Zo hebben we bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, adres of uw BSN nodig. Verder kan Triodos Bank persoonsgegevens over u bewaren tijdens onze relatie met u, bijvoorbeeld de transacties die u verricht vanaf uw lopende rekening of gegevens over hoe u onze website gebruikt.

Hoe gebruikt Triodos Bank uw persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat alleen toe dat persoonsgegevens verwerkt worden als aan een of meer voorwaarden is voldaan; deze voorwaarden worden de wettelijke grondslag voor verwerking genoemd. Er zijn zes wettelijke grondslagen; deze zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst. De belangrijkste wettelijke grondslagen voor Triodos Bank zijn:

 • Toestemming van de betrokkene: u geeft toestemming voor het verwerken van uw gegevens;
 • Uitvoering van een overeenkomst: de gegevens zijn nodig om een overeenkomst met u uit te voeren;
 • Wettelijke verplichting: de gegevens zijn nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang: Triodos Bank heeft een zakelijk belang om uw gegevens te gebruiken. Dit belang moet in balans zijn met uw rechten en belangen.

Triodos Bank verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt, en alleen wanneer er een wettelijke grondslag voor verwerking is die dit toestaat.

Doel
Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wettelijke grondslag
Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?

Gerechtvaardigd belang
Wat is ons gerechtvaardigd belang voor verwerking (indien van toepassing)?

Om onze relatie met u te beheren en onze producten en diensten te leveren.

Bijvoorbeeld om uw productaanvraag in behandeling te nemen, uw producten te beheren, om betaalopdrachten uit te kunnen voeren, contact met u op te nemen of om uw gegevens bij te houden en indien nodig te wijzigen.

 

 • Om een overeenkomst uit te voeren die u met ons bent aangegaan.
 • Omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde activiteiten uit te voeren.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Om uw gegevens up-to-date te houden.
 • Om te bepalen welke van onze producten en diensten voor u van belang kunnen zijn.
 • Om onze producten en diensten te ontwikkelen op basis van uw gebruik en van eventuele feedback.

Om veiligheid te waarborgen, risico's te verkleinen en fraude te voorkomen.

Bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar mogelijke criminele activiteiten.
Maar ook om ervoor te zorgen dat wij alleen verantwoorde leningen verstrekken en om onze klanten te beschermen tegen beleggingsrisico's.

 • Omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde activiteiten uit te voeren.
 • Om een overeenkomst uit te voeren die u met ons bent aangegaan.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Om aan juridische verplichtingen te voldoen.
 • Om de veiligheid van onze klanten, onszelf en van de financiële sector te waarborgen.
 • Om de manier waarop we financiële criminaliteit kunnen voorkomen te evalueren en te verbeteren.

Om ons te houden aan de wet.

Bijvoorbeeld om u te identificeren als u klant bij ons wordt, om rekening te kunnen houden met veranderingen in uw situatie (zorgplicht). Of om uw gegevens door te geven aan organisaties zoals de belastingdienst of justitie

 • Omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde activiteiten uit te voeren.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 •  Om aan een wettelijke of andere juridische verplichting te kunnen voldoen.

Voor promotie- en marketingdoeleinden.

We houden u op de hoogte met e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen op onze website. Of met gepersonaliseerde advertenties op websites van andere partijen en social media.

 • Omdat u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang. 
 • Om u op de hoogte te houden van onze impact en van producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn.

Om onze dienstverlening te verbeteren.

Bijvoorbeeld om nieuwe producten te testen of om nieuwe manieren van dienstverlening te ontwikkelen.

 • Omdat u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Om te innoveren en om onze dienstverlening efficiënter te maken en te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verwerkt Triodos Bank?

Triodos Bank verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens. Deze hebben we in de volgende categorieën ingedeeld:

 Persoonsgegevens per categorie

Beschrijving

 Contactinformatie  Gegevens die nodig zijn om contact met u te kunnen opnemen, zoals uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 Persoonlijke informatie  Gegevens over wie u bent, zoals uw geslacht, geboortedatum of beroep en de gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.
 Burgerservicenummer (BSN)  Het nummer dat u heeft gekregen van de overheid om te identificeren wie u bent.
 Gegevens over uw financiële situatie en uw producten  Informatie zoals uw bankrekeningnummers en de producten die u bij ons heeft. Gegevens over uw financiële situatie, uw risicoprofiel als u belegt en de gegevens voor uw hypotheek, zoals loonstroken en de waarde van uw woning.
 Contractuele informatie  Gegevens over de producten en diensten die we u leveren.
 Administratieve informatie  Registratienummers en administratieve rapporten.
 Transactiegegevens  Informatie over wanneer een betaling heeft plaatsgevonden,  aan wie u betaald heeft of van wie u een betaling heeft ontvangen, en wat het saldo is op uw rekening.
 Gegevens die we van andere partijen ontvangen  Bijvoorbeeld gegevens van het Kadaster, het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Bureau Krediet Registratie (BKR) of uit openbare bronnen zoals het insolventieregister, handelsinformatiebureaus, kranten of internet.
 Chat- en gespreksopnamen en cameratoezicht

 We kunnen telefoongesprekken opnemen en bewaren. De opnames gebruiken we voor fraudebestrijding, vanwege wettelijke verplichtingen of om bewijsredenen. Maar ook voor de verbetering van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers.

Om veiligheidsredenen vindt cameratoezicht plaats in en bij onze kantoren.

 Gegevens over het gebruik van onze website en de app  Bijvoorbeeld cookies, uw IP-adres of informatie over de apparaten die u gebruikt
 Gevoelige persoonsgegevens  De wet merkt bepaalde gevoelige persoonlijke informatie aan als een 'bijzondere persoonsgegevens'; het gaat daarbij bijvoorbeeld om informatie over uw gezondheid, politieke overtuiging of seksuele geaardheid. Triodos Bank verzamelt en gebruikt dit soort gegevens niet, tenzij we een wettelijke plicht hebben om dit te doen, of als het noodzakelijk is om een product of dienst aan u te leveren. Bijvoorbeeld als u een betaling doet om geneesmiddelen te kopen of geld overmaakt naar een politieke partij.

Hoe verkrijgen we uw persoonsgegevens?

Triodos Bank verzamelt persoonsgegevens die u zelf verstrekt wanneer u contact met ons hebt, van bedrijven waar we mee samenwerken om financiële transacties uit te voeren en - als u ons daar toestemming voor heeft gegeven - door registratie van uw online activiteiten. Persoonsgegevens van u die we hebben verzameld, omvatten gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • financiële producten of diensten bij ons aanvraagt;
 • persoonlijk of per telefoon met ons spreekt;
 • onze websites of applicaties voor mobiele apparatuur gebruikt; 
 • zich abonneert op een nieuwsbrief of andere marketingboodschappen;
 • ons e-mails of brieven stuurt;
 • deelneemt aan financiële beoordelingen, interviews, klantenenquêtes, wedstrijden of promotieactiviteiten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen van andere bedrijven waarmee we samenwerken, wanneer hiervoor een rechtsgrond bestaat. In dat geval informeren we u hoe en waarom wij de gegevens gebruiken. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om:

 • bedrijven die u bij ons introduceren;
 • betaalkaartaanbieders zoals Mastercard; 
 • kredietinformatiebureaus zoals het Bureau Krediet Registratie;
 • financieel adviseurs of vertegenwoordigers;
 • verzekeraars;
 • fraudepreventiebureaus zoals de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken of de Financial Intelligence Unit - Nederland;
 • openbare informatiebronnen;
 • marktonderzoekers;
 • overheids- en wetshandhavingsinstanties.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies verzamelen wij gegevens van uw persoonlijke apparaten om uw online en mobiele activiteiten te registreren, om u de benodigde functionaliteit te bieden, de kwaliteit van onze website of mobiele diensten te verbeteren uw persoonlijke beleving te optimaliseren en om promotionele en direct marketingactiviteiten te ondersteunen. Wij maken gebruik van cookies van derde partijen wanneer u ons daartoe toestemming geeft. In ons cookie statement vindt u meer informatie over hoe we cookies gebruiken.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wanneer delen wij persoonsgegevens?

Triodos Bank deelt uw gegevens alleen als hiervoor een rechtsgrond bestaat of als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven. We behandelen al uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overstemming met de wet (ook als u niet langer klant bij ons bent). Informatie over u delen wij met niemand, tenzij:

 • Wij wettelijk verplicht zijn de informatie te delen. Denk hierbij aan het delen van uw informatie met de belastingdienst en handhavingsinstanties zoals de politie.
 • Wij de informatie moeten delen in verband met een gerechtelijke procedure, om juridisch advies te verkrijgen, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten.
 • Het delen van de gegevens vereist is om onze belangen of de belangen van iemand anders te beschermen (bijvoorbeeld om fraude te voorkomen).
 • U zelf toestemming geeft voor het delen van de gegevens.
 • Wij uw gegevens met andere bedrijven delen omdat zij administratieve of andere diensten namens Triodos Bank uitvoeren. In dat geval verzekeren wij ons ervan dat deze bedrijven op dezelfde manier met u gegevens omgaan als wij zelf doen.

Waarom delen wij persoonsgegevens?

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens met andere organisaties moeten delen, om uw product of de dienst te kunnen leveren. Bijvoorbeeld:

 • Kredietinformatiebureaus zoals de stichting BKR.
 • Incassobureaus die geld innen bij betalingsachterstanden.
 • Overheidsinstanties die het recht hebben om uw gegevens op te vragen.
 • Fraudepreventiebureaus en gerechtelijke instanties.
 • Bedrijven waarmee we op uw verzoek gegevens delen.
 • Als u een bankpas bij ons heeft, delen we transactiegegevens met bedrijven die ons helpen om deze service te verlenen (zoals Mastercard).
 • Als u gebruik maakt van automatische afschrijvingen, delen we uw gegevens via het automatische incassosysteem.
 • Als u een hypotheek bij ons heeft, kunnen we informatie delen met andere kredietverstrekkers die eveneens een hypotheek op het vastgoed hebben.

Indien fraude of witwassen wordt vastgesteld, geven wij gegevens door aan fraudepreventiebureaus:

 • Wetshandhavingsinstanties kunnen inzage krijgen in en gebruik maken van deze informatie.
 • Wij en andere organisaties kunnen ook inzage krijgen in informatie en deze gebruiken om bijvoorbeeld fraude en witwassen te voorkomen, bij:
  • het controleren van gegevens op aanvragen voor krediet- en krediet gerelateerde of andere faciliteiten;
  • het beheer van krediet en krediet gerelateerde rekeningen of faciliteiten;
  • het innen van schulden.

Triodos Bank en andere organisaties kunnen inzage hebben in en gebruik maken van informatie die door fraudepreventiebureaus uit andere landen is geregistreerd. Mocht u informatie over de betreffende fraudepreventiebureaus willen hebben, neemt u dan contact met ons op.

Gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen

Wanneer een derde partij namens Triodos Bank persoonsgegevens verwerkt, zorgen wij ervoor dat deze onze instructies volgt voor het verwerken en beschermen van persoonsgegevens. Derde partijen zijn verplicht een overeenkomst met ons tekenen waarin zij afspraken maken over de bescherming van persoonlijke gegevens en ermee instemmen om de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de diensten die in de overeenkomst zijn beschreven.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende derden, voor ondergenoemde doeleinden:

 Categorie derde partijen

 Type gegevens

 Doeleinden

Bedrijven die administratieve diensten voor ons uitvoeren
Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de hypotheekadministratie, het verzenden van post, het opstellen van rapporten en drukwerk of het uitvoeren van berekeningen.
Contactinformatie, persoonlijke gegevens, financiële, contractuele en administratieve informatie. Om onze relatie met u te beheren en onze producten en diensten te leveren 
Bedrijven die marketingactiviteiten voor ons uitvoeren
Bijvoorbeeld het verzorgen van evenementen of de communicatie met klanten.
Contactinformatie, persoonlijke gegevens, financiële en administratieve informatie. Om te zorgen dat u de juiste marketingberichten van ons ontvangt, op het juiste moment en over onderwerpen waarin u bent geïnteresseerd.
Overheidsinstanties
Bijvoorbeeld toezichthouders, zoals de AFM, DNB of de belastingdienst.
Alle informatie die wij wettelijk verplicht zijn om te door te geven. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Financiële instellingen
Wanneer u geld opneemt, betaalt met uw betaalpas of een betaling overmaakt naar een rekening bij een andere bank.
Transactie informatie, contactinformatie. We kunnen betalingen alleen verwerken als we informatie over u delen met de andere bank.
Kredietinformatiebureaus
Bijvoorbeeld het Bureau Krediet Registratie
Contactinformatie, persoonlijke gegevens, financiële, contractuele en transactie-informatie. Om risico's te beoordelen bij het accepteren van uw aanvraag voor onze producten of diensten.
Andere bedrijven: op uw verzoek
Bijvoorbeeld bij identificatie via iDIN

Alleen de informatie waarvoor u opdracht geeft om door te geven.

Om te voldoen aan uw verzoek om informatie door te geven.

Deelt Triodos Bank uw gegevens met organisaties buiten de Europese Economische Ruimte?

Het uitgangspunt van Triodos Bank is, dat wij geen persoonsgegevens delen met organisaties buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Wanneer dit toch noodzakelijk is, stellen we u op de hoogte en lichten wij toe waarom we dit moeten doen. Wanneer we persoonsgegevens delen buiten de EER, zorgen we ervoor dat de gegevens dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER, door gebruik te maken van een van deze beveiligingsmaatregelen:

 • Overdragen van gegevens naar organisaties in niet-EER-landen met privacywetgeving die dezelfde mate van bescherming bieden als binnen de EER.
 • Overdragen van gegevens naar organisaties die behoren tot een 'Privacy Shield', een internationaal raamwerk dat privacy normen stelt die vergelijkbaar zijn met die van de EER. 
 • Een contract sluiten met de ontvanger, waardoor gewaarborgd wordt dat deze de gegevens verwerkt met dezelfde mate van bescherming als binnen de EER geldt.

Neemt Triodos Bank geautomatiseerde besluiten?

Wanneer we een besluit nemen, zorgen we ervoor dit besluit nooit uitsluitend op geautomatiseerde systemen is gebaseerd, en dat er altijd sprake is van persoonlijke betrokkenheid om een verstandig, eerlijk en onbevooroordeeld besluit te kunnen nemen.

We maken gebruik van externe aanbieders en systemen van Triodos Bank om bepaalde gedeeltelijk geautomatiseerde besluiten te nemen over u en uw bedrijf. Dit helpt ons om snelle, eerlijke, efficiënte en correcte beslissingen te nemen op basis van actuele informatie. Deze besluiten kunnen van invloed zijn op de producten, diensten of functies die we u nu of in de toekomst zouden kunnen aanbieden.

We ondersteunen de volgende besluiten gedeeltelijke automatisch op de volgende manieren:

Een rekening openen

Wanneer u een rekening bij ons opent, controleren we of het product of de dienst passend voor u is, op grond van de gegevens die u ons heeft verstrekt en referentiegegevens van externe informatieverstrekkers. We controleren of u of uw bedrijf voldoet aan onze eisen om een rekening te kunnen openen. Dit kan het verifiëren van uw identiteit en persoonlijke gegevens, zoals leeftijd, woonplaats, nationaliteit en kredietverleden omvatten.

Een krediet goedkeuren

Wanneer u een krediet aanvraagt, maken wij een risicobeoordeling om te bepalen of we u al dan niet geld zullen lenen. Deze risicobeoordeling is gebaseerd op de gegevens van uw aanvraag, kredietreferentie-informatie die we extern verkrijgen en een analyse om inzicht te krijgen in uw financiële situatie. Wanneer we een krediet goedkeuren, zorgen we ervoor dat besluiten nooit uitsluitend op geautomatiseerde systemen zijn gebaseerd, en dat er altijd sprake is van persoonlijke betrokkenheid om een verstandig, eerlijk en onbevooroordeeld besluit te kunnen nemen.


Producten en diensten op maat maken

We monitoren financiële activiteiten om de behoeften van onze klanten in kaart te brengen en te begrijpen, en besluiten te nemen op basis van die inzichten, om de kwaliteit van onze service en producten te verbeteren. Klanten met vergelijkbare activiteiten worden door ons ingedeeld in groepen die we klantensegmenten noemen. De differentiatie in klantensegmenten helpt ons producten en diensten te ontwikkelen die beter passen bij de behoeften van onze klanten.

Om u te beschermen tegen fraude

We monitoren uw privé- of zakelijke rekening om vast te stellen of u het slachtoffer van fraude bent. Als we vaststellen dat er een frauderisico bestaat, kunnen we de financiële transacties stopzetten en uw rekening tijdelijk blokkeren, terwijl wij onderzoek doen. In dat geval nemen wij contact met u op en houden wij u op de hoogte van het onderzoek.

Identiteitscontroles en kredietinformatiebureaus

Wanneer u een product of dienst aanvraagt, zijn wij verplicht identiteitscontroles uit te voeren van de gegevens die u verstrekt heeft over uzelf en/of uw bedrijf. Verder controleren we uw kredietverleden als u een product met een kredietfaciliteit heeft aangevraagd. Triodos Bank deelt de persoonsgegevens die u bij uw aanvraag verstrekt met kredietinformatiebureaus die ons helpen bij deze controles. De gegevens die we uitwisselen met de kredietinformatiebureaus zijn onder andere:

 • contactinformatie en persoonlijke gegevens;
 • kredietaanvraag;
 • gegevens over een eventueel gezamenlijk krediet;
 • financiële situatie en verleden;
 • publiek toegankelijke informatie, zoals het handelsregister.

We gebruiken deze gegevens om:

 • te beoordelen of u of uw bedrijf de aflossingen kan nakomen;
 • te controleren of wat u ons heeft meegedeeld juist en correct is;
 • fraude en witwassen op te sporen en te voorkomen;
 • rekeningen die bij ons lopen te beheren;
 • schulden te traceren en te innen.

Zolang u klant bij ons bent, delen wij uw gegevens met kredietinformatiebureaus. Dit betreft gegevens over vereffende rekeningen en eventuele schulden die niet tijdig zijn afgelost. Verder delen wij gegevens over middelen die op de rekening worden gestort en het rekeningsaldo. Als u geld leent, worden ook gegevens over uw aflossing gedeeld en of u de lening op tijd volledig aflost.

Fraudepreventiebureaus

Fraudepreventiebureaus en wetshandhavingsinstanties kunnen inzage hebben in uw persoonsgegevens. In samenwerking met deze bureaus gebruiken we uw persoonsgegevens om uw identiteit te bevestigen, voor we producten of diensten leveren aan u of uw bedrijf. Als u eenmaal klant bent geworden, delen we uw persoonsgegevens met deze bureaus om financiële criminaliteit te helpen opsporen, onderzoeken, voorkomen en gerechtelijk te vervolgen. Deze bureaus kunnen uw persoonsgegevens tot 10 jaar bewaren, afhankelijk van hun bevindingen en (inter-)nationale wettelijke eisen. Wetshandhavingsinstanties kunnen dossiers met betrekking tot strafbare feiten tot 20 jaar bewaren.

Indien u ervoor kiest om geen persoonsgegevens te verstrekken

We kunnen wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken, of ter uitvoering van een overeenkomst die we met u hebben gesloten. Als u ervoor kiest om de benodigde persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken of de verwerking ervan door ons te beperken, kan dit ertoe leiden dat we niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen en het product dat u heeft aangevraagd niet kunnen leveren. Dit kan leiden tot annulering van producten of diensten die u van ons afneemt, of tot opzegging van onze overeenkomst met u. Als dit het geval is, nemen wij contact met u op om dit te bespreken.

Gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming zijn optioneel. Het staat u vrij om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit contractuele gevolgen of consequenties voor de dienstverlening heeft, behalve voor de diensten waarvan u geen gebruik wenst te maken.

Marketing

Van tijd tot tijd sturen we u informatie over onze producten en diensten en de projecten waarvoor we leningen verstrekken. We zorgen ervoor dat we u geen informatie over onze diensten sturen, wanneer u dit niet wilt. U kunt kiezen welke informatie u wenst te ontvangen op het moment dat u een product of dienst bij ons opent, en op elk ander moment door op de link 'Afmelden' te klikken in de communicatie die u ontvangt, door in Internetbankieren uw mailvoorkeuren te wijzigen, of door contact met ons op te nemen. We geven uw persoonsgegevens niet aan anderen voor marketingdoeleinden, zonder u hiervan op de hoogte te stellen en uw toestemming hiervoor te vragen.

Als u nog geen klant bent bij Triodos Bank, maar wel onze marketinguitingen wilt ontvangen, kunt u deze aanvragen via onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen. We vragen u in dat geval om ons uw contactgegevens en toestemming voor het gebruik daarvan te geven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken en u afmelden voor de marketingservice.

Persoonsgegevens die gebruikt worden voor marketingdoeleinden bestaan uit de persoonsgegevens die we van u hebben ontvangen, en gegevens die we verzamelen wanneer u onze producten of diensten gebruikt. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u marketingboodschappen te sturen als we daar een gerechtvaardigd belang voor hebben, of u hiervoor toestemming heeft gegeven. Een gerechtvaardigd belang in de context van marketing betekent dat we u alleen marketinginformatie sturen over producten of diensten die wellicht interessant voor u zijn, op basis van wat we over u weten. We zullen ons gerechtvaardigd belang altijd afwegen tegen uw belangen, en u kunt ons op elk gewenst moment vragen om u geen marketingboodschappen meer te sturen.

Hoe lang bewaart Triodos Bank uw persoonsgegevens?

Zolang u klant bent bij Triodos Bank verwerken we uw persoonsgegevens om u de producten en diensten te leveren waar u om gevraagd heeft. Na beëindiging van uw overeenkomst of relatie met Triodos Bank bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk - afhankelijk van de producten of diensten die u afnam - om een of meer van de volgende redenen:

 • om te reageren op vragen of klachten;
 • om aan te tonen dat we u eerlijk hebben behandeld;
 • om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

De bewaartermijn is maximaal 10 jaar na het einde van de overeenkomst of uw relatie met Triodos Bank. Deze termijn kan langer zijn als we uw gegevens vanwege wet- en regelgeving of om technische redenen niet kunnen wissen. In dat geval nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet verder door ons verwerkt zullen worden. Wij bewaren persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg worden en nemen beveiligingsmaatregelen om uw privacy te waarborgen.

Welke rechten heeft u?

Volgens de AVG heeft u een aantal rechten in samenhang met uw persoonsgegevens:

Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie van fouten en onnauwkeurigheden

Het is van belang dat alle persoonsgegevens die we gebruiken juist, actueel en relevant zijn. U heeft daarom altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te actualiseren.

Als u een overzicht van uw gegevens wilt ontvangen, of als u denkt dat uw gegevens niet correct of volledig zijn en u uw gegevens wilt wijzigen, neem dan contact met ons op door gebruik te maken van dit aanvraagformulier.

Voordat we u toegang geven tot uw persoonsgegevens, vragen we u uw identiteit te verifiëren, om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal en financiële criminaliteit. Misschien moeten we u ook enkele vragen stellen om er zeker van te zijn dat we uw verzoek goed hebben begrepen.

Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, indien:

a) uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn in verband met het doel waarvoor ze verzameld werden;
b) u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is om uw persoonsgegevens te verwerken;
c) u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden;
d) u er bezwaar tegen maakt dat we uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van legitieme belangen van Triodos Bank;
e) u meent dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig worden verwerkt; en
f) uw persoonsgegevens gewist moeten worden om aan de wettelijke eisen te voldoen.

Het verwijderen van persoonsgegevens is niet altijd mogelijk. Wij zijn gehouden aan bewaartermijnen die noodzakelijk zijn om onze financiële diensten aan u te leveren en om te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van gegevensbewaring. Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor enig doel en we niet wettelijk verplicht zijn ze te bewaren, treffen wij maatregelen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht van gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om, gedurende een beperkte periode en onder bepaalde omstandigheden, te vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als u meent dat uw persoonsgegevens die door Triodos Bank bewaard worden, onjuist zijn, niet rechtmatig verwerkt worden of niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld werden. Triodos Bank heeft het recht om uw persoonsgegevens op te slaan terwijl uw verzoek wordt onderzocht.

Het recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens

U heeft het recht om bezwaar te maken. Laat het ons weten als u niet tevreden bent of het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken.

Het recht om een klacht in te dienen

Neemt u in eerste instantie contact met ons op als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw persoonsgegevens hebben gebruikt. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, vindt u op onze website.

Verder heeft u het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthouder gegevensbescherming, de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat, kunt u terecht op de website van de toezichthouder.

Verklarende woordenlijst

Term

Definition

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. Een belangrijke functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden.

Klantsegmenten

Klantsegmentatie is het proces waarbij klanten worden onderverdeeld in groepen op basis van gemeenschappelijke kenmerken, zodat organisaties effectief en op de juiste manier elke groep van dienst kunnen zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Een persoon of organisatie die bepaalt waarom persoonsgegevens moeten worden verwerkt en hoe deze worden verwerkt.

Functionaris Gegevensbescherming /
Data Protection Officer

Degene die binnen een organisatie verantwoordelijk is dat de verwerking van persoonsgegevens in een organisatie voldoet aan de wettelijke privacy vereisten.

Gegevensverwerker

Een persoon of organisatie die persoonsgegevens verwerkt namens een verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Betrokkene

Een persoon die kan worden geïdentificeerd aan de hand van persoonsgegevens, dat wil zeggen de persoon over wie de gegevens gaan.

Europese Economische Ruimte (EER)

De Europese ruimte die voorziet in vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. De EER bestaat uit EU landen en een aantal andere landen binnen Europa die overeenkomsten hebben gesloten met de EU.

AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming
(ook wel GDPR)

De Europese regels en richtlijnen voor de verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). De AVG-wetgeving werd aangenomen in april 2016 en treedt in werking op 25 mei 2018 in de EU.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De onafhankelijke Nederlandse toezichthouder die is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag voor verwerking

Een van de zes toegestane, wettelijke grondslagen voor verwerking moet zijn vervuld voor Triodos Bank om uw persoonlijke gegevens te verwerken. De zes grondslagen zijn:

1. Toestemming: de betrokkene heeft duidelijke toestemming gegeven

2. Overeenkomst: verwerking is noodzakelijk om een ​​overeenkomst te kunnen sluiten

3. Wettelijke verplichting: verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wet

4. Vitale belangen: verwerking is noodzakelijk om iemands leven te beschermen

5. Algemeen belang - verwerking is noodzakelijk om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren

6. Gerechtvaardigd belang - verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen van Triodos Bank of de legitieme belangen van een derde partij, tenzij er een goede reden is om de gegevens van het individu te beschermen die deze legitieme belangen opzij zetten.

Gerechtvaardigd belang

De zakelijke reden voor Triodos Bank om uw informatie te gebruiken. Het moet in balans zijn met uw rechten en belangen. De AVG noemt verschillende voorbeelden van legitieme belangen zoals het voorkomen van fraude, marketing die klanten redelijkerwijs kunnen verwachten, of IT-beveiliging.

Persoonsgegeven

De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.

Bijzondere Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die betrekking hebben op bepaalde kenmerken, waaronder raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheids- of medische informatie, seksuele leven of geaardheid.

Derde partijen

Externe organisaties die op verzoek van Triodos Bank diensten en activiteiten uitvoeren, zoals onze zakelijke partners, leveranciers en gelieerde ondernemingen.

Het gebruik van websites

Triodos Bank NV heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van haar websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Het gaat om de volgende websites/domeinen:

Welkom bij Triodos Bank

team-klantcontent-2015
Op werkdagen zijn wij direct te bereiken van 8.00 tot 18.00 uur. Kijk bij veelgestelde vragen om zelf het antwoord vinden op de meeste vragen. Of stuur een e-mail naar info@triodos.nl (particulier) of zakelijk@triodos.nl (zakelijk). Wij streven ernaar om e-mails binnen 4 werkdagen te beantwoorden.

Cookie statement

Meer informatie over welke cookies wij plaatsen en met welke reden.