Waar was je in 2018 het meest trots op?

Triodos Groenfonds financiert duurzame energieprojecten, biologische landbouw en duurzaam vastgoed.In 2018 financierden we in totaal 316 projecten. Dat is een flinke toename ten opzichte van eerdere jaren. In 2017 financierden we 298 projecten. Ik ben trots op die stijging, want het betekent dat onze impact flink is vergroot.”

Angeles Toledo, fondsmanager Triodos Groenfonds
Angeles Toledo, fondsmanager Triodos Groenfonds

“Een van de financieringen die in 2018 het meest in het oog springt was wat mij betreft Windpark Hartelbrug 2 in de Rotterdamse haven. Dat werd ontwikkeld door duurzame energieleverancier Greenchoice. Het park bestaat uit acht windmolens die stroom leveren aan 18.000 huishoudens. Bovendien bestaat het park uit de grootste batterij voor opslag van duurzame energie in Nederland. Het was voor Triodos Groenfonds en Triodos Bank de eerste keer dat we een megabatterij financierden. De batterij is zo groot als zes zeecontainers.”

Wat waren impact en rendement van het fonds in 2018?

“De projecten die in 2018 mede door Triodos Groenfonds werden gefinancierd, leverden duurzame energie op voor 1,5 miljoen huishoudens. Dat cijfer is een mooie illustratie van de duurzame impact van ons fonds.”

“Het rendement op onze leningen stond onder druk vanwege de lage rente. Toch zijn we tevreden met het rendement van 0,3% in 2018. Dat resultaat is weliswaar lager dan de afgelopen jaren, maar beter dan andere fondsen.”

Impact TGF

Wat waren in 2018 de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van groenfinanciering?

“De duurzame energietransitie komt echt op stoom, zowel in Nederland als daarbuiten. Tot een aantal jaren terug was het financieren van duurzame energieprojecten voor veel partijen nog tamelijk bijzonder. Triodos Groenfonds was lange tijd een van de weinige fondsen die zich daar specifiek op richtte. Maar die tijd is voorbij. Vooral het financieren van grote duurzame energieprojecten zoals windmolenparken op zee, wordt steeds gewoner. Oók voor partijen die zich niet specifiek richten op duurzaamheid.”

“Die ontwikkeling is hoopvol. Want voor de transitie naar een duurzame samenleving is ieders inzet nodig, óók die van financiers. Voor Triodos Groenfonds betekent dit dat wij ons in 2018 – maar ook al eerder – vooral richtten op kleinere en middelgrote projecten. Denk aan windparken op land, of aan boeren die op het dak van hun stal zonnepanelen aanleggen. Er zijn steeds meer van dergelijke initiatieven, en wij spelen daar als fonds graag op in. Onze projectenportefeuille is voor de komende jaren dan ook stevig gevuld.”

Waar zet Triodos Groenfonds dit jaar en de komende jaren verder specifiek op in?

“Triodos Groenfonds wordt steeds meer een energietransitie-fonds. We blijven weliswaar ook biologische landbouw en duurzaam vastgoed financieren, maar het aandeel duurzame energie in onze portefeuille zal de komende jaren verder toenemen. Daarbij ligt het accent steeds sterker op zonne-energie. Dat komt met name doordat het aantal lokale zonne-projecten snel toeneemt. Denk aan burgers die in hun wijk gezamenlijk een duurzame energie coöperatie opzetten.”

Als fonds willen we niet alleen inzetten op het uitbreiden van de opwekcapaciteit, maar ook op het financieren van innovatie

“Maar we kijken breder. Als fonds willen we niet alleen inzetten op het uitbreiden van de opwekcapaciteit, maar ook op het financieren van innovatie. Om de transitie naar een duurzame energievoorziening tot een succes te maken, is het de komende jaren onder meer belangrijk om te investeren met beperkte risico's in de ontwikkeling van nieuwe technieken voor de opslag van wind- en zonne-energie, zoals megabatterijen.”

“Verder richten we ons, net als de afgelopen jaren, op duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Juist daarmee is veel positieve impact te realiseren. Zo leidt de bouw van de waterkrachtcentrale Lower Solu in Nepal tot werkgelegenheid voor 1.100 mensen. Dat geeft de lokale economie een flinke duw in de rug. Lower Solu heeft een financiering van Triodos Groenfonds.”

Wat gaat het fonds anders en beter doen?

“Wij vinden het belangrijk dat duurzame energieprojecten zoals de bouw van windmolens, in samenspraak met de lokale bevolking plaatsvinden. Lokaal draagvlak is voor ons essentieel, en we zullen projecten daar nog scherper dan in het verleden op beoordelen.”

“Ook vinden we het belangrijk dat er geen negatieve invloed van dit soort projecten op de natuur is. Dat was voor Triodos Groenfonds altijd al essentieel, maar de komende jaren neemt het belang daarvan alleen maar toe. Eenvoudigweg omdat er steeds meer projecten voor duurzame energie worden gerealiseerd. De stijging van het aantal projecten vereist van ons op dit vlak extra alertheid.”

Wat zijn de vooruitzichten van het fonds?

“Het karakter van ons fonds zal de komende jaren veranderen doordat het aandeel van duurzame energieprojecten in onze portefeuille verder zal stijgen. Als het gaat om het rendement, verwacht ik in 2019 vergelijkbare resultaten als vorig jaar.”

Bijdrage aan SDG's

De projecten die Triodos Groenfonds financiert, dragen op verschillende manieren bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties. Zo vergroten ze de hoeveelheid duurzame energie (doel 7) en dragen ze bij aan de aanpak van klimaatverandering (doel 13). Verder leveren veel projecten een bijdrage aan het ontstaan van duurzame steden en gemeenschappen (doel 11), en leveren de projecten een bijdrage aan innovatie en aan een duurzame industrie & infrastructuur (doel 9). Tot slot: de projecten waar Triodos Groenfonds bij betrokken is, zijn het resultaat van intensieve samenwerking tussen verschillende partners (doel 17).

SDG