Dat zegt Hugo von Meijenfeldt, Nederlands coördinator van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het zijn 17 doelen met wel 136 subdoelen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de doelen halen? En kun je zelf iets doen?
 

Hugo von Meijenfeldt (1955) is nationaal coördinator van de uitvoering van de Sustainable Development Goals. Hij werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en was daar onder andere Klimaatgezant. Eerder was hij Directeur Internationaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Von Meijenfeldt is actief binnen Worldconnectors, een netwerk van opinieleiders die nieuwe visies ontwikkelen op internationale vraagstukken. Hij schrijft wekelijks een blog over de SDGs op www.globalgoalsnl.nl.

Vorig jaar stelden 193 regeringsleiders tijdens een top van de Verenigde Naties de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vast. Deze zeventien ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) richten zich onder meer op het verduurzamen van de economie, het aanpakken van klimaatverandering en het uitbannen van armoede. De werelddoelen zijn meetbaar en moeten in 2030 zijn bereikt.

Hugo von Meijenfeldt coördineert de activiteiten die Nederland onder de vlag van de SDGs uitvoert. “En dat zijn niet alleen initiatieven van de overheid. In tegenstelling tot de Millenniumdoelen die hier aan vooraf gingen, zijn de SDGs van ons allemaal. Zowel overheden, ondernemers als burgers komen in actie om de doelen te realiseren.”

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord van Parijs is een uitwerking van een van de ontwikkelingsdoelen. “Nederland doet het niet goed als het gaat om klimaatbeleid en de omschakeling naar duurzame energie”, zegt Von Meijenfeldt. “Het overheidsbeleid was de afgelopen jaren wisselvalig en veranderde soms flink bij het aantreden van een nieuw kabinet.”

Als we op het vlak van energie en klimaat echt vooruit willen, hebben we initiatieven van het bedrijfsleven nodig, zegt Von Meijenfeldt. “Die initiatieven zijn er ook. Afgelopen september bijvoorbeeld publiceerden veertig grote bedrijven een opiniestuk in de Volkskrant. Daarin manen ze het kabinet om haast te maken met het terugdringen van CO₂-uitstoot. Al gaat het er nu vooral om dat het bedrijfsleven zelf initiatief neemt.”

Naast bedrijven is de rol van burgers van belang, onderstreept Von Meijenfeldt. “Ook zij kunnen veel doen. Bijvoorbeeld in de vorm van het opzetten van lokale coöperaties voor duurzame energie. Ook kunnen werknemers hun werkgever stimuleren om bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van hun kantoorgebouwen te plaatsen.”

Wil je deze video zien?

Wil je deze video zien?

Cookies zijn nodig om deze video te tonen. Lees er meer over in onze Privacyverklaring

Initiatiefrijk

Dit soort initiatieven past inhoudelijk bij de SDGs. “Niet alles wat onder de SDG-vlag valt is nieuw”, zegt Von Meijenfeldt. “We hebben de afgelopen maanden een overzicht gemaakt van Nederlandse projecten die al lopen. Dat bleek overweldigend.”

“Veel gemeenten bijvoorbeeld willen klimaatneutraal worden en pakken dat voortvarend aan. Een mooi voorbeeld van een actieve gemeente is Utrecht. Die stad zet heel breed in als het gaat om het bijdragen aan de SDGs. Utrecht riep zichzelf uit tot ‘Global Goals City’. De gemeente en ruim honderd organisaties uit de stad werken samen aan de doelstelling.”

Binnen het bedrijfsleven is sociaal verantwoord ondernemen inmiddels een belangrijk onderwerp, vertelt Von Meijenfeldt. “Zo hebben Nederlandse textielbedrijven onlangs afgesproken om de arbeidsomstandigheden in naaiateliers in Aziatische landen te verbeteren. Verder is een tijd terug de Dutch Sustainable Growth Coalition opgericht. Daarin zijn, onder voorzitterschap van Jan Peter Balkenende, de grootste Nederlandse multinationals vertegenwoordigd. Ze werken samen aan het verduurzamen van de economie en stimuleren de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen.”

Ook bedrijvennetwerk MVO Nederland zet zich in voor de duurzame doelstellingen. Het netwerk adviseert bedrijven over maatschappelijk verantwoord ondernemen. “En dat past helemaal bij de SDGs”, aldus Von Meijenfeldt. “Al deze initiatieven van al deze partijen zijn enorm bemoedigend. Ze laten zien dat we de SDGs in 2030 werkelijk kunnen realiseren.”

Je kunt honger alleen blijvend aanpakken als je tegelijkertijd duurzame landbouwmethodes introduceert
Hugo von Meijenfeldt

Zeventien mondiale duurzaamheidsdoelstellingen lijkt misschien veel, maar zo’n integrale benadering is noodzakelijk. Von Meijenfeldt: “Alles hangt met alles samen. Neem honger. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat honger lijdt weliswaar sterk gedaald. Maar er is in ontwikkelingslanden op grote schaal bos gekapt voor meer landbouwgrond. Daardoor spoelt vruchtbare bodem weg en dat leidt weer tot voedselschaarste.”

“Je kunt honger alleen blijvend aanpakken als je tegelijkertijd duurzame landbouwmethodes introduceert die de bodemvruchtbaarheid versterken. Dat gebeurt door ontwikkelingsorganisaties en bedrijven, onder de vlag van de SDGs.”

In het kader van de strijd tegen de honger is in het verleden in veel regio’s ook de overbevissing toegenomen. Von Meijenfeldt: “Als we daar niets aan doen leidt ook dat mogelijk weer tot een toename van honger. En dus zijn er – naast duurzame landbouw – ook duurzame visserijmethodes nodig. Ook daar wordt op internationaal niveau aan gewerkt onder SDG-vlag.”

CBS-RAPPORT
NEDERLAND PRESTEERT SLECHT OP DUURZAAM VLAK
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onderzocht hoe ver Nederland is met de SDG’s. Op veel vlakken gaat het goed, maar op duurzaamheid scoort Nederland slecht. Ten opzichte van andere Europese landen lopen wij flink achter op het gebied van natuur, biodiversiteit, schone energie en klimaat. Zo stoot de gemiddelde Nederlander relatief veel broeikasgas uit en gebruikt weinig hernieuwbare energie.

We komen alleen tot een duurzame wereld als we aan alle doelen tegelijkertijd werken, zegt Von Meijenfeldt. “Op 8 december 2016 organiseren we in Rotterdam het congres Transform your World. Dan bepalen we met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties welke nieuwe initiatieven nodig zijn om de doelstellingen in 2030 te halen.”

“Het gaat om zaken die in Nederland spelen, maar ook om initiatieven die vanuit Nederland in ontwikkelingslanden kunnen worden ontplooid. Aan de conferentie nemen ondernemers, maatschappelijke organisaties, politici en burgers deel. Iedereen is welkom want de SDGs zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.”

> Kijk voor meer informatie op de website van SDG Nederland