Nieuw prospectus

Triodos Bank N.V. heeft een nieuw prospectus gepubliceerd met betrekking tot haar aanbod van Certificaten van aandelen Triodos Bank (Certificaten). Dit nieuwe prospectus vervangt alle eerdere versies. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten. Alle details zijn beschikbaar in het nieuwe prospectus.

De manier waarop Triodos Bank transacties in Certificaten faciliteert, wordt ook nader beschreven in de 'Principes voor het faciliteren van transacties in Certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos Bank'.

Belangrijke punten in het nieuwe prospectus

Triodos Bank faciliteert transacties van en naar certificaathouders; door aan- en verkoop van Certificaten. Certificaten zijn direct gekoppeld aan het kapitaal van de bank; het bedrag aan Certificaten dat de bank kan terugkopen is dan ook gelimiteerd door regelgeving.

Beperkte liquiditeit

Triodos Bank kan besluiten haar faciliterende activiteiten te beperken of op te schorten. Bijvoorbeeld in het geval dat Triodos Bank de uit regelgeving voortkomende limiet voor het inkopen van Certificaten bereikt of nadert, of in het geval van onevenwichtige ordervolumes. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat beleggers gedurende een periode van enkele maanden, of veel langer, niet in staat zijn om hun Certificaten te verkopen.

Maximumbedrag verkooporders

Om de handel in Certificaten op een gecontroleerde manier te laten verlopen, kan het totaal van de waarde van Certificaten die certificaathouders te koop mogen aanbieden, worden beperkt. Vanaf de datum van heropening is de maximale waarde die aan Triodos Bank mag worden verkocht beperkt tot een bedrag van € 5.000 per beleggingsrekening per week. Wij zullen het aan- en verkooppatroon zorgvuldig in de gaten houden en kunnen dit bedrag in de toekomst opnieuw aanpassen.

Transparantie over het bedrag dat beschikbaar is voor verkoop

Het bedrag aan Certificaten dat Triodos Bank kan terugkopen in periodes waarin meer Certificaten worden verkocht door certificaathouders dan er worden aangekocht, is verhoogd van € 28,2 miljoen naar € 36 miljoen. Deze verhoging is met instemming van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders doorgevoerd.

Op het moment van heropening is dit beschikbare bedrag reeds voor € 20.130.866 in gebruik door verkooptransacties die vóór 18 maart 2020 hebben plaatsgevonden. Vanaf de datum van heropening zal Triodos Bank wekelijks het bedrag aan ingekochte Certificaten publiceren. Dit stelt certificaathouders in staat te kunnen beoordelen over welke ruimte Triodos Bank beschikt om Certificaten in te kopen in geval van een onbalans tussen vraag en aanbod. Lees meer hierover.

Financiële impact van COVID-19

Activiteiten van Triodos Bank worden materieel beïnvloed door de omstandigheden op de financiële markten en de economische situatie. De huidige economische neergang, als gevolg van de COVID-19-pandemie, heeft de zakelijke en financiële situatie van Triodos Bank aanzienlijk beïnvloed en kan dat blijven doen. Triodos Bank heeft diverse maatregelen genomen en zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen om de activiteiten van de bank veilig te stellen en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Onze kapitaal- en liquiditeitspositie zal naar verwachting robuust en veerkrachtig blijven, in overeenstemming met de interne doelratio's en ruim boven de wettelijke minimumvereisten. Onze kredietportefeuille heeft een goede geografische spreiding en een beperkt debiteurenrisico.

Op de korte termijn zullen klanten geconfronteerd worden met economische uitdagingen, vooral wanneer de steunmaatregelen van de overheid aflopen. Op de middellange en lange termijn zijn wij echter van mening dat onze klanten - en dus ook Triodos Bank zelf - goed gepositioneerd zijn om deel uit te maken van een duurzamer en socialer economisch herstel dat zich naar verwachting zal voordoen.

Onze prioriteit in de tweede helft van het jaar 2020 is om de bank door de COVID-19-crisis te loodsen en ons te richten op de effectieve uitvoering van onze bedrijfsstrategie. Op die manier kunnen we onze rol als koploper op het gebied van duurzaam bankieren vervullen. Het blijft bovendien ons doel om een maximale positieve maatschappelijke impact te realiseren tegen beperkte risico’s, en zo een winst te genereren die in lijn is met onze doelstellingen.

Koers van de Certificaten

In de periode dat de handel in Certificaten was opgeschort, is de berekening van de koers elke week gewoon doorgegaan. De koers staat momenteel op € 84,00 (18 maart 2020: € 84,00).

Onze Certificaten ontlenen hun waarde aan de berekende waarde van de netto-activa van de bank (alle activa minus alle passiva). Deze benadering vermijdt ongecontroleerde marktvolatiliteit en speculatie en maakt de koers van onze Certificaten stabieler dan de koers van beursgenoteerde aandelen. De wekelijkse berekening van de koers van de Certificaten omvat alle op dat moment bekende economische verwachtingen.

Heropening van transacties

Wij willen u informeren dat Triodos Bank N.V. op dinsdag 13 oktober om 09:00 uur (Nederlandse tijd) de handel in Certificaten zal heropenen.

Bekijk het volledige prospectus met alle relevante informatie (onder Documenten).