Regels of principes?

Al sinds de oprichting in 1980 financiert Triodos Bank alleen ondernemers die bijdragen aan een groene en eerlijke maatschappij.  Ondernemers die al een bewuste keuze hebben gemaakt om zich in te zetten voor de maatschappij. Met hen voeren wij intensieve gesprekken voordat wij overgaan tot financiering. Over hoe zij omgaan met milieu, mensenrechten, goed werkgeverschap, etc. Dit doen we niet aan de hand van een standaardlijstje, iets wat de EBW wel vereist.

Maar hoe logisch is het dat de biologische bakker bij jou om de hoek op dezelfde manier zijn klachtenprocedure op mensenrechtenschendingen moet inrichten als een beursbedrijf? Triodos Bank past diversiteit en proportionaliteit toe in haar beleid. Met de principiële keuzes van bank en ondernemer als uitgangspunt. Alleen dan blijven we mensen aanspreken op hun morele verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen voor nu en de toekomst te nemen.

Onze resultaten

Op een aantal onderwerpen heeft Triodos anders gescoord dan in voorgaande jaren. Hebben wij ons beleid aangepast? Het antwoord is nee. Ook in 2018 hebben wij kritisch gekeken naar hoe we onze principes en ons beleid op onze website en in ons jaarverslag omschrijven. Daarbij toetsen we of dit een volledige afspiegeling is van wat we belangrijk vinden en hoe we het gesprek met onze klanten in de praktijk voeren. Hierin zijn onze principes leidend, de proportionaliteit van de toepassing van beleid cruciaal, en het financieren van positieve verandering ons doel.

Dierenwelzijn en voeding

De EBW concludeert dat wij geen beleid hebben om het gebruik van antibiotica in de veehouderij te beperken. Dit beoordelingselement is in 2018 toegevoegd aan de EBW-methodologie. Triodos Bank financiert alleen biologische boeren en boeren die in transitie zijn om volledig biologisch te worden. Een van de kenmerken van biologische boerenbedrijven is dat er een streng gereguleerd beleid is met betrekking tot het gebruik van antibiotica. Door onze principiële keuze voor het uitsluitend financieren van biologische landbouw zijn wij dus impliciet zeer kritisch en terughoudend met betrekking tot antibiotica. En toch krijgen wij nul punten op dit element in zowel dierenwelzijn als in voeding, omdat de methodologie van de EBW onze principiële keuze niet verwerkt.

Gendergelijkheid

Op het element gendergelijkheid scoren we dit jaar beter dan in de voorgaande update (2016), maar nog steeds onvoldoende naar de maatstaven van de EBW. De EBW wil graag dat banken van bedrijven verwachten dat ze gendergelijkheid trainingsprogramma’s hebben, gericht op de doorstroming van vrouwen naar topfuncties. De EBW zegt hier over: “Triodos Bank legt geen streefcijfers over vrouwenparticipatie op aan bedrijven die zij financiert of waarin ze investeert in het kader van vermogensbeheer maar hanteert die wel voor de eigen bedrijfsvoering.”

De overgrote meerderheid van onze financieringsklanten zijn voornamelijk kleine, soms middelgrote, bedrijven met een beperkt aantal medewerkers en meestal geleid door de oprichter. Wij hebben het met deze ondernemers over hun duurzame ambities om bij te dragen aan positieve ontwikkeling van milieu, mens en maatschappij. Gendergelijkheidstraining staat daarbij niet direct bovenaan de lijst van onderwerpen. Menselijke waardigheid en het respecteren van mensenrechten zijn daarentegen natuurlijk een essentiële randvoorwaarde voor duurzaam en sociaal ondernemen, en deze worden wel degelijk meegewogen.

Klimaat

De EBW twijfelt aan de mate waarin wij bedrijven aansporen om klimaatdoelstellingen te ontwikkelen die aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs en bedrijven vragen zich te onthouden van lobbyactiviteiten die daarmee in strijd zijn. Dat vinden wij op zijn minst verrassend.

Bij de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord in Nederland heeft Triodos Bank drie experts geleverd die op zeer actieve wijze bijdragen aan het oplossen van het Nederlandse klimaatvraagstuk. Onze rol is daar zeker niet gericht op het afzwakken van de ambitie, zoals onze CEO Peter Blom in de Volkskrant en in de Tweede Kamer heeft bevestigd.

Verder is Triodos Bank medeoprichter van en deelnemer aan een nieuw sectorbreed initiatief om een methodologie te ontwikkelen die de ecologische voetafdruk van kredietportefeuilles meet (PCAF). Deze nieuwe methodologie is reeds geïmplementeerd in onze eigen verslaglegging over boekjaar 2018.

Wij werken dagelijks actief samen met de maatschappelijke organisaties en ondernemers die wij financieren en die allemaal op hun eigen manier werken aan verbetering van de duurzaamheid van economie, milieu en sociale cohesie. Een ondernemer die bij ons komt met een financieringsvraag krijgt altijd de bredere duurzaamheidsvraag. Een zorginstelling vragen wij bijvoorbeeld hoe het zit met de duurzaamheid van het bedrijfspand dat zij als onderpand voor hun lening gebruiken. Omdat we niet alleen kijken naar de specifieke financieringsvraag, maar naar de totale duurzaamheidsambitie van de onderneming.

Mensenrechten

De EBW vraagt van banken dat zij van bedrijven eisen dat ze een goed monitoren dat er geen mensenrechten worden geschonden, zoals omschreven in internationale standaarden van de Verenigde Naties. Banken moeten hierover ook verantwoording afleggen. Dat is een mooi streven, en iets wat wij als medeondertekenaar van het bankenconvenant over mensenrechten onderschrijven. Wel vinden we dat er altijd naar specifieke banken moet worden gekeken; er moet ruimte zijn voor diversiteit. Triodos Bank heeft veel kleine ondernemers in Europese landen als klant. Wij vinden dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat het voor deze ondernemers niet realistisch is om een uitgebreid mensenrechtenprogramma te hebben, zeker omdat ze actief zijn in landen waar het risico op schendingen door aanwezigheid van juridische en politieke kaders klein is.

Natuur

De EBW stelt dat Triodos Bank zeer goed beleid heeft voor het thema natuur, maar geeft ons een punt aftrek ten opzichte van de vorige beleidsupdate (2016) omdat het beleid voor beschermde plantensoorten volgens hen niet toereikend is. Over biodiversiteit zeggen wij het volgende in onze Minimum Standaarden voor financiering en investering: Triodos Bank sluit bedrijven uit die plantensoorten verwerken die op de CITES-lijst staan en geen richtlijnen hebben voor duurzame inkoop en verwerking van deze soorten. (CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Dat wij binnen de bankensector vooroplopen op het gebied van biodiversiteit blijkt ook de erkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Erasmus University (RSM) voor onze strategie.

Transparantie

Triodos Bank scoort op transparantie 1 punt minder ten opzichte van de vorige beleidsupdate (2016). Reden is volgens de EBW dat wij niet voldoen aan de nieuwe verwachtingen van de Fair Finance Guide International methodologie ten aanzien van klachtenprocedures voor niet-klanten. Wij vermoeden dat de EBW hier niet het juiste document heeft beoordeeld. Onze klachtenprocedure staat open voor alle mensen en organisaties, klant of niet. Bekijk de volledige procedure.

N.B.

Anders dan in voorgaande jaren heeft de onderzoekspartner van de Eerlijke Bankwijzer de analyse van ons beleid gedaan op basis van gepubliceerde bronnen en zonder verdere input van Triodos Bank. De reden daarvoor is in september 2018 door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gecommuniceerd. Bekijk het meest recente standpunt van de NVB over dit onderwerp.