Wat is een enquête procedure bij de Ondernemingskamer, waar gaat deze zaak over en waarom heeft Triodos gevraagd het verzoek af te wijzen? We zetten het graag op een rij.

1. Wat is een enquête bij de Ondernemingskamer?

Beleggers en andere belanghebbenden kunnen de Ondernemingskamer verzoeken een enquêteprocedure te gelasten. Zo’n procedure vormt een specifiek rechtsmiddel in het Nederlandse ondernemingsrecht. Hiermee kan een aandeelhouder of een groep aandeelhouders verzoeken een of meer deskundigen aan te stellen om onderzoek te doen naar beleid en gang van zaken bij een Nederlandse vennootschap.

2. Waar gaat de zaak precies om?

Triodos Bank streeft ernaar haar certificaten (aandelen zonder direct stemrecht) in het tweede kwartaal van volgend jaar te noteren aan een zogeheten multilateral trading facility (MTF). Daarmee wordt onder andere beoogd de opgeschorte handel in certificaten weer mogelijk te maken. De handel in certificaten is in 2021 stilgelegd nadat de disbalans in vraag en aanbod niet meer binnen het eigen handelssysteem op te vangen was. Een groep certificaathouders – verenigd in de Stichting Certificaathouders Triodos Bank - zet vraagtekens achter de keuze voor de MTF en het vastlopen van de handel binnen het bestaande systeem. Zij zijn van mening dat eerst een diepgravend onderzoek naar de achtergronden van het vastlopen van het oorspronkelijke handelssysteem moet plaatsvinden alvorens een besluit over de toekomstige oplossing kan plaatsvinden, en achten een dergelijk onderzoek voorwaardelijk voor herstel van vertrouwen.

3. Waarom heeft Triodos Bank gevraagd het verzoek af te wijzen?

Triodos Bank realiseert zich dat het bijzonder onwenselijk is dat certificaathouders al sinds januari 2021 geen structurele mogelijkheid hebben om hun certificaten te verhandelen. Dat sprake is van een ongewenste realiteit, maakt nog niet dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of aan een juiste gang van zaken te twijfelen. Via haar advocaat heeft Triodos Bank aangegeven dat, hoezeer zij ook hecht aan een goede relatie met al haar certificaathouders - en het feit dat Triodos altijd openstaat voor mediatie-, zij het met de stichting oneens is en er geen grond is voor het gevraagde onderzoek. De bank heeft duidelijk gemaakt dat een eventueel onderzoek niet alleen een groot beslag zal leggen op de organisatie, maar dat het ook de notering op een MTF zou kunnen vertragen. En dat is in niemands belang.

Het betoog van de advocaat van Triodos eindigde met de volgende woorden: “Met blindstaren op het verleden raken het heden en de toekomst buiten beeld. De Ondernemingskamer heeft in deze procedure de mogelijkheid om de blik van partijen op de toekomst gericht te houden. Een afwijzing van het enquêteverzoek is hiertoe een even noodzakelijke als juiste beslissing.”

In zijn slotwoord gaf CEO Jeroen Rijpkema tenslotte aan te wensen dat we onze volle aandacht snel weer kunnen richten op het blijven verwezenlijken van onze gedeelde idealen, waarbij we met een notering van onze certificaten op een MTF een belangrijke basis leggen voor de verdere toekomst van Triodos Bank.

4. Leidt een verzoek standaard tot een enquêteprocedure?

Nee, de Ondernemingskamer onderzoekt eerst of er aanleiding is om een onderzoek te gelasten. Op 22 december hebben zowel SCTB als Triodos Bank hun argumenten uiteengezet. De verwachting is dat de Ondernemingskamer in het eerste kwartaal van 2023 uitspraak doet, tenzij partijen eerder samen een oplossing hebben gevonden voor dit dispuut. Triodos Bank heeft aan gegeven daar graag toe bereid te zijn.