Het Science Based Target initiative (SBTi) heeft de korte termijn emissiereductiedoelstellingen van Triodos Bank gevalideerd als zijnde wetenschappelijk onderbouwd. Vandaag publiceert Triodos Bank haar gevalideerde, op wetenschap gebaseerde doelstellingen.

De emissiereductiedoelstellingen zijn van toepassing op een groot deel van de leningen en investeringen en zien tevens toe op de eigen operationele activiteiten. Triodos Bank wil uiterlijk in 2030 alle broeikasgassen gerelateerd aan haar eigen operationele activiteiten in overeenstemming brengen met het meest ambitieuze scenario dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot 1,5°C. Voor emissies gerelateerd aan leningen en investeringen van Triodos Bank is het streefjaar 2035.

Op wetenschap gebaseerd traject

Op wetenschap gebaseerde doelstellingen bieden een duidelijk omschreven traject voor bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen om zo de ergste gevolgen van klimaatverandering te helpen voorkomen. Ze helpen bedrijven zich klaar te maken voor de toekomst. Doelstellingen worden als wetenschappelijk onderbouwd beschouwd als ze in overeenstemming zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.

Jacco Minnaar, Chief Commercial Officer van Triodos Bank:
“In een tijd waarin klimaatwetenschappers een laatste waarschuwing geven om een klimaatcatastrofe te voorkomen, is het cruciaal dat de financiële sector zijn portefeuille afstemt op de laatste wetenschappelijke inzichten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Voor Triodos Bank is de validering van onze korte termijn emissiereductiedoelstellingen een belangrijke stap in onze reis naar netto-nul en een bevestiging dat onze korte termijn doelstelling in overeenstemming is met het Klimaatakkoord van Parijs.”

Bredere netto-nul ambitie

De gevalideerde doelstellingen op de korte termijn maken deel uit van een bredere ambitie van Triodos Bank om zo snel mogelijk, uiterlijk in 2035, netto nul te zijn. Om dit doel te bereiken, zal de broeikasgas-intensiteit van alle leningen en investeringen van Triodos Bank enorm afnemen en investeert de bank tegelijkertijd in natuurherstel en aanplanting. Triodos Bank heeft zich gecommitteerd om voor deze bredere ambitie ook wetenschappelijk onderbouwde lange termijn doelstellingen vast te stellen.

Holistische benadering

Triodos Bank hanteert een holistische benadering door emissies te verminderen op een manier die rekening houdt met een breder blik op gezonde ecosystemen en sociale inclusie. Dit komt tot uiting in de vier componenten die ten grondslag liggen aan de gevalideerde emissiereductiedoelstelling van Triodos Bank:

  1. Triodos Bank streeft naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot van haar zakelijke leningen, voornamelijk vastgoed gerelateerd. Triodos Bank zal dit doen door middel van engagement met haar klanten, mogelijk met behulp van stimulansen, en het ter beschikking stellen van hulpmiddelen en ons netwerk. Daarnaast bevorderen we het gebruik van biobased materialen bij nieuwbouw en renovatie.
  2. Triodos Bank maximaliseert haar bijdrage aan de energietransitie van de gebouwde omgeving en lagere CO2-intensiteit van haar portefeuille. Met een lange geschiedenis in het ondersteunen van schone energie, zal Triodos Bank nieuwe groene energie-infrastructuur financieren – opwekking, opslag, groene banen en een weg naar een volledig duurzame hernieuwbare energiesector.
  3. Triodos Bank streeft voor al haar beleggingen (beursgenoteerde en private aandelen en bedrijfsobligaties) naar vermindering van de CO2-intensiteit. Door samen te werken met anderen en privaat-publieke samenwerking te stimuleren.
  4. Een substantieel deel van de toekomstige portefeuille van Triodos Bank zal bestaan ​​uit nieuw natuurlijk kapitaal, natuurgerichte financiering en regeneratieve biologische landbouw, het vastleggen van koolstof en het ondersteunen van biodiversiteit.

De gevalideerde op wetenschap gebaseerde doelen van Triodos Bank

Scope 1 en 2: Triodos Bank verbindt zich ertoe de absolute scope 1 en 2 broeikasgasemissies tegen 2035 met 63% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.

Triodos Bank verbindt zich ertoe de jaarlijkse inkoop van hernieuwbare elektriciteit te verhogen van 98,6% in 2020 tot 100% in 2030.

Scope 3 categorieën 1-14: Triodos Bank verbindt zich ertoe de absolute broeikasgasemissies van scope 3 categorieën 1-14 tegen 2035 met 63% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.

Scope 3 portefeuilledoelen

Reikwijdte doel: De portefeuilledoelen van Triodos Bank hebben betrekking op 43% van haar totale beleggingen en leningen van de totale activa in beheer per 2020*. Per 2020 bestond 38% van de totale beleggingen en leningen van Triodos uit verplicht op te nemen activiteiten, 31% uit optioneel op te nemen activiteiten, en 31% was voor activiteiten die buiten het toepassingsgebied van de SBTi validatie vielen.

Doelen voor activa binnen scope 3

Activacategorie

Methode

Doelstelling

Projectfinanciering elektriciteitsopwekking

Sectorbenadering

Triodos Bank verbindt zich tot het blijven financieren van uitsluitend hernieuwbare energieprojecten tot en met 2030.

Commercieel vastgoed

Sectorbenadering

Triodos Bank verbindt zich ertoe haar scope 3 broeikasgasemissies uit commercieel vastgoed binnen haar leningen en beleggingsportefeuille tegen 2035 met 70% per vierkante meter te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.

Bedrijfsleningen

Portefeuille-dekkingsmethode

Triodos Bank verbindt zich eraan dat in 2025 voor 27% van alle overige bedrijfsleningen, uitgedrukt in bruto boekwaarde, SBTi gevalideerde doelen zijn gesteld en 82% in 2035.

Beursgenoteerde aandelen, private aandelen en bedrijfsobligaties

Sectorbenadering + portefeuille-dekkingsmethode

Triodos Bank verbindt zich ertoe haar scope 3 broeikasgasemissies uit de pulp- en papiersector binnen haar beursgenoteerde aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille tegen 2035 met 45% per ton geproduceerd papier en karton te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.

Triodos Bank verbindt zich eraan haar scope 3 broeikasgasemissies van de sector transport - voertuigproductie (personenauto’s en lichte bedrijfswagens) binnen haar beursgenoteerde aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille tegen 2035 met 44% per voertuigkilometer te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2020.

Voor alle andere sectoren verbindt Triodos Bank zich eraan dat 51% van haar portefeuille met beursgenoteerde aandelen, private aandelen en bedrijfsobligaties, uitgedrukt in intrinsieke waarde, door het SBTi gevalideerde doelen hebben gesteld in 2025, en 82% in 2035.

*) Deze doelen en dekkingspercentages omvatten niet de vermogensbeheeractiviteiten uitgevoerd door derden. Vermogensbeheeractiviteiten door derden besloeg 4% van de totale beleggingen, leningen en vermogensbeheeractiviteiten van de totale activa in beheer.
 

> Bekijk een volledig overzicht van alle beleggingscategorieën