Triodos Bank levert solide prestaties

 • Triodos Bank lanceert de allereerste biobased hypotheek in Nederland, waarbij huiseigenaren worden gestimuleerd ecologische bouwmaterialen te gebruiken en een lagere rente wordt geboden voor biobased woningen
 • Triodos Investment Management heeft het Triodos Future Generations Fund gelanceerd, een thematisch fonds gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen wereldwijd 
 • Triodos Bank realiseerde een nettowinst van € 18,8 miljoen over het eerste half jaar van 2022, ten opzichte van € 27,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit is het gevolg van:
  • Hogere inkomsten ten bedrage van € 174,4 miljoen (+5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021)
  • Lagere voorziening voor financiële instrumenten resulterend in een opbrengst van € 1,9 miljoen (€ 1,2 miljoen opbrengst in de eerste halfjaar 2021)
  • Eenmalige kosten voor de aangekondigde reorganisatievoorziening (€ 6,0 miljoen), evenals de externe kosten voor juridische procedures met betrekking tot de certificaten van aandelen en de externe kosten voor de voorgenomen overstap naar een notering op een Multilateral Trading Facility platform – MTF (€ 1,3 miljoen)
 • De nettowinst exclusief de bovengenoemde eenmalige kosten bedraagt € 24,2 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 27,7 miljoen). Dit resulteert in een aangepaste RoE op jaarbasis van 3,9% voor die periode en aangepaste Cost-Income-Ratio ratio van 83%
 • Triodos Bank’s Total Capital Ratio (TCR) steeg van 21,3% in december 2021 naar 21,4% in juni 2022. De CET-1 ratio van 17,6% per einde juni 2022 (december 2021: 17,5%) is in lijn met de verwachtingen en ruim boven de interne minimumdoelstellingen
 • Triodos Bank ligt goed op schema om in het eerste halfjaar van 2023 een oplossing te bieden voor de verhandelbaarheid van haar certificaten van aandelen. De bank Captin B.V. (Captin) aangewezen om het platform voor de Multilateral Trading Facility (MTF) in te richten. 

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank: “De eerste 6 maanden van 2022 werden beïnvloed door uitdagende geopolitieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Triodos Bank heeft bevredigende financiële resultaten geboekt en haar solide financiële positie veiliggesteld. De lancering van de allereerste biobased hypotheek bevestigt opnieuw onze voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en onze bijzondere positie als missie gedreven bank. Het realiseren van een oplossing voor de opgeschorte handel in onze certificaten van aandelen blijft een belangrijke prioriteit voor Triodos Bank. De aanstelling van Captin als MTF-platformprovider is een belangrijke stap op weg naar de notering van onze certificaten op een MTF, die nog steeds gepland is voor het tweede kwartaal van 2023.”

Bankactiviteiten

In het eerste halfjaar van 2022 is de kredietportefeuille van Triodos Bank gegroeid met 3%, (eerste halfjaar 2021: 6%) tot € 10,5 miljard. Daaronder valt ook de portefeuille woninghypotheken, die toegenomen is met 16% tot € 4,2 miljard, ten opzichte van een groei van 14% in dezelfde periode vorig jaar. 

Ondanks de economische onzekerheden over de huidige toegenomen inflatie en de onzekere economische vooruitzichten heeft Triodos Bank het kredietrisico actief beheerd, hetgeen resulteert in een netto vrijval van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (“ECL”) in het eerste halfjaar. Deze netto vrijval resulteerde in een opbrengst van € 1,9 miljoen (eerste halfjaar 2021: opbrengst van € 1,2 miljoen). De netto vrijval van de ECL is hoofdzakelijk het resultaat van gewijzigde schattingen in de parameters van het ECL model gegeven de huidige economische situatie en vooruitzichten.  

Triodos Beleggingsfondsen 

In het eerste halfjaar van 2022 is het door Triodos Investment Management beheerde vermogen verminderd met 10% tot € 5,7 miljard (eind 2021: € 6,4 miljard). Dit was het gevolg van de daling van de beurskoersen met 9% en een netto-kapitaaluitstroom van € 105 miljoen ten opzichte van eind 2021. Daarnaast lanceerde Triodos Investment Management het Triodos Future Generations Fonds, een thematisch fonds gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen over de hele wereld. Details over de prestaties van de fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Financiële resultaten

In het eerste halfjaar van 2022 is het balanstotaal van Triodos Bank gegroeid en zijn de fondsen onder beheer gedaald. Dit resulteerde in een minimale afname van het totale vermogen onder beheer van € 334 miljoen (-1%) in het eerste halfjaar van 2022 tot € 23,8 miljard (eind 2021: € 24,2 miljard). De onderliggende trend is positief en toont een toename van het balanstotaal van € 452 miljoen (+3%) tot € 17,0 miljard (eind 2021: € 16,5 miljard). De Russische invasie van Oekraïne had echter grote gevolgen voor de financiële markten en resulteerde in een daling van de aandelenkoersen, een lagere instroom van fondsen onder beheer en in sommige gevallen zelfs een uitstroom van fondsen. De fondsen onder beheer daalden met 10% tot € 6,9 miljard (eind 2021: € 7,7 miljard).

De totale opbrengsten stegen tot € 174,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 (eerste halfjaar van 2021: € 165,9 miljoen), dankzij de groei in kredietverlening en ondanks de afname van de fondsen onder beheer. 

De totale bedrijfslasten (exclusief waardeverminderingen op leningen) stegen met € 20,7 miljoen tot € 152,1 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 (eerste halfjaar van 2021: € 131,4 miljoen). Deze kostenstijging was voornamelijk het gevolg van extra personeelskosten in verband met maatregelen op het gebied van compliance en antiwitwaspraktijken (AML), de stijgende bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS), kosten gerelateerd aan de voorbereidingen voor de MTF-notering en de juridische kosten in verband met onze certificaten van aandelen, en de reorganisatievoorziening. Deze kosten beïnvloeden de mogelijkheid om op korte termijn de Cost-Income-Ratio (CIR) verder te verbeteren. De bank zal zich blijven richten op het realiseren van kostensynergieën en tegelijkertijd het hoofd blijven bieden aan de door de regelgeving opgelegde kosten.

Per eind juni 2022 bedroeg de CIR 87% (eerste halfjaar van 2021: 79%). De CIR, exclusief de reorganisatievoorziening en de eenmalige kosten gerelateerd aan de voorbereidingen voor de MTF-notering en de gerechtelijke procedures in verband met de certificaten van aandelen, bedraagt 83% (eerste halfjaar van 2021: 79%).

Triodos Bank behaalde een nettowinst van € 18,8 miljoen over de eerste zes maanden van 2022. De aangepaste nettowinst over de eerste zes maanden van 2022 bedroeg € 24,2 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 27,7 miljoen). De aangepaste nettowinst is exclusief de reorganisatievoorziening (€ 6.0 miljoen) en de kosten gerelateerd aan de MTF-notering en de gerechtelijke procedures in verband met de certificaten van aandelen (€ 1,3 miljoen).

Kapitaal- en liquiditeitspositie

De CET-1 ratio van 17,6% (eind 2021: 17,5%) en TCR van 21,4% (eind 2021: 21.3%) blijven ruim boven de wettelijke vereisten en onze interne minimumdoelstellingen.
De Liquidity Coverage Ratio (LCR) blijft robuust op 224% per einde juni 2022 (eind 2021: 229%), wat ruim boven de wettelijke vereisten ligt.

De leverage ratio ligt eveneens ruim boven de wettelijke vereisten ondanks de daling van de leverage ratio tot 6,5% (eind 2021: 8.1%), wat voornamelijk het gevolg is van de beëindiging per 1 april 2022 van de tijdelijke toepassing van de CRR vrijstelling, waarbij tegoeden ondergebracht bij Centrale Banken waren uitgesloten van de leverage ratio. De CRR-vrijstelling was door de ECB ingevoerd in reactie op de COVID-19 pandemie.

MTF platform provider

Na een zorgvuldig selectieproces heeft Triodos Bank Captin aangesteld als aanbieder van de Multilaterale Handelsfaciliteit (Multilateral Trading Facility; MTF) voor de notering en verhandeling van de certificaten van aandelen in Triodos Bank. Zoals eerder aangekondigd zal het proces van notering, inclusief de voorbereidingen en het verkrijgen van (statutaire) goedkeuringen, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond. De staat van dienst van Captin illustreert dat het financiële instrumenten, zoals de certificaten van aandelen in Triodos Bank, op een gereguleerd platform kan verhandelen. De mogelijkheid om de precieze opzet van het platform te definiëren en deze af te stemmen op de verwachtingen van de certificaathouders zal naar verwachting bijdragen aan een soepele overgang. Op dinsdag 11 oktober 2022 zal een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal Triodos haar aandeelhouder, SAAT, formeel verzoeken om de notering van de Certificaten op het MTF-platform goed te keuren.

Leiderschap transitie

De Raad van Commissarissen is het wervingsproces voor een nieuwe CFO en een interim CRO gestart en zal de Algemene Vergadering te zijner tijd op de hoogte brengen van voorgenomen benoemingen. De Raad van Commissarissen draagt Kristina Flügel voor als nieuw lid van de Raad van Commissarissen en zal de aandeelhouder vragen over deze voordracht te stemmen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 11 oktober 2022.

Dividend

Triodos Bank heeft op 27 mei 2022 een cash dividend over het boekjaar 2021 uitgekeerd van € 1,80 per aandeel. De resterende winst over 2021 is toegewezen aan de winstreserve van de bank. Na de aankondiging op 1 augustus 2022 van de intrekking van het beperkte terugkoopprogramma van certificaten van aandelen kondigde Triodos Bank het voorstel aan om een buitengewoon dividend in cash uit te keren van € 1,01 (vóór dividendbelasting, indien van toepassing) per certificaat, tot een bedrag van € 14,4 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan het kapitaal dat gereserveerd was voor het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling, die werden ingetrokken. Het voor dit programma gereserveerde bedrag zal dus worden terugbetaald aan de certificaathouders. Het voorstel tot uitkering van een buitengewoon dividend is onder voorbehoud van goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering, die gepland is op 11 oktober 2022.

Het bestuur van SAAT heeft de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2022 verzocht zich te beraden op het dividendbeleid en de mogelijkheid van een interim-dividend in de loop van dit boekjaar te onderzoeken. De Raad van Bestuur heeft gehoor gegeven aan deze oproep en heeft besloten een interim-dividend in cash van € 0,35 (vóór dividendbelasting, indien van toepassing) uit te keren. Het interim cash dividend zal tegelijk met het voorgestelde buitengewoon dividend van € 1,01 betaalbaar worden gesteld na de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022, waar het geactualiseerde dividendbeleid en de in dit verband gemaakte overwegingen zullen worden meegedeeld.

Triodos Bank in 2022

Gezien de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende wereldwijde impact van COVID-19, de hoge inflatie en de stijgende rentetarieven, zullen de geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen van belang blijven voor de prestaties van Triodos Bank. De ECL-voorziening zal daarom later dit jaar mogelijk moeten worden aangepast in overeenstemming met de IFRS-vereisten.

Voor de tweede helft van 2022 verwacht Triodos Bank een beperkte groei van haar inkomstenbasis, gedreven door de ambitie om de balans van de bank bescheiden te laten groeien met behoud van een stabiele verhouding tussen leningen en spaartegoeden, en gedreven door het positieve effect van de afschaffing van de negatieve rentetarieven door de Europese Centrale Bank. De groei van de commissie-inkomsten zal worden beïnvloed door de impact die de ontwikkelingen op de financiële markten hebben op de activiteiten van Triodos Investment Management en de groei van de op commissie gebaseerde bancaire activiteiten. 

Triodos Bank zal zich blijven inspannen voor kostenbeheersing en zal de toenemende kostendruk als gevolg van factoren waarop zij geen directe invloed heeft, zoals inflatie, onvoorziene en stijgende bankheffingen en juridische kosten, alsmede de kosten in verband met de kapitaaltransitie, zo goed mogelijk blijven beheersen. 

In dit kader herhaalt Triodos Bank dat zij zich blijft inzetten voor de doelstellingen voor 2025, het verbeteren van de kostenefficiëntie richting een kosten/inkomsten doelstelling van minder dan 75% in 2025 en een rendement op het eigen vermogen van 4 - 6%.

De kapitaal- en liquiditeitspositie van Triodos Bank is in lijn met de interne streefratio's en ruim boven de wettelijke minimum vereisten. In de tweede helft van het jaar verwacht Triodos Bank richtlijnen te ontvangen van de toezichthouder over de nieuwe minimale kapitaalvereisten (MREL), die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijnen inzake kapitaalreserves die door de Europese Bankautoriteit zijn vastgesteld voor banken in de eurozone. Dit kan resulteren in extra kapitaalsvereisten. 

- EINDE -

 

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders:

11 oktober 2022: Buitengewone algemene vergadering en Vergadering van Certificaathouders