Hetzelfde doel

Triodos Bank en de Eerlijke Bankwijzer streven uiteindelijk hetzelfde doel na, namelijk dat banken alleen initiatieven financieren die positieve impact hebben op mens en milieu. We delen de ambitie van de Eerlijke Bankwijzer om dit beleid duidelijk en vergelijkbaar te maken. Menselijke waardigheid en het respecteren van mensenrechten zijn een essentiële randvoorwaarden voor duurzaam en sociaal ondernemen. Daarom juichen wij het toe dat de Eerlijke Bankwijzer kritisch kijkt naar hoe banken omgaan met gendergelijkheid en - diversiteit. Het helpt Triodos Bank om voortdurend scherp te blijven hierop.

Score Triodos Bank

Het onderzoek kijkt naar het interne beleid van Triodos Bank, en naar de wijze waarop wij rekening houden met gendergelijkheid in onze zakelijke leningen en investeringen. Triodos Bank scoort een 3,5 (van maximaal 10). Dit heeft deels te maken met het feit dat de onderzoeksmethode van de Eerlijke Bankwijzer onvoldoende aansluit bij de klanten van Triodos Bank, maar we constateren ook dat het beter kan en moet.

Ons genderbeleid gericht op verstrekken van leningen

Triodos Bank voert intensieve gesprekken met de ondernemers die ze financiert over hoe zij omgaan met maatschappelijke thema’s als mensenrechten, goed werkgeverschap en genderdiversiteit. We voeren due diligence uit op mensenrechten en werken momenteel aan het formuleren van duidelijkere verwachtingen voor zakelijke relaties ten aanzien van genderbeleid.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de onderzoeksmethode van de Eerlijke Bankwijzer niet goed aansluit bij de voornamelijk kleinere bankklanten van Triodos Bank. Ongeveer 1 procent van onze grofweg 6.000 zakelijke relaties kan als grote onderneming worden gezien. Aan een zorgboerderij, bakker of winkel – vaak als eenmanszaak nog geleid door de oprichter – kan je volgens ons niet dezelfde eisen stellen als aan een beursgenoteerd bedrijf als het gaat om bijvoorbeeld aantal vrouwen in de raad van bestuur of diepgravend onderzoek naar genderbeleid van toeleveranciers.

Ons genderbeleid gericht op investeringen

De Eerlijke Bankwijzer heeft ook gekeken naar investeringen van ons fondsenhuis Triodos Investment Management. Onze ‘Financial Inclusion’-fondsen focussen sterk op gender en rapporteren bijvoorbeeld over het aantal verstrekte leningen aan vrouwen. Inmiddels zijn de richtlijnen voor stemmen bij volmacht op aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven aangescherpt: we stemmen nu tegen een benoeming indien het aandeel van vrouwen in het bestuur daarmee onder de 30% komt of blijft.

Ons intern genderbeleid

De onderzoekers noemen ons nultolerantiebeleid ten aanzien van alle vormen van discriminatie op grond van sekse sterk. Ook wijzen ze erop dat Triodos Bank hoort bij de drie banken waarvan het senior management (de laag onder de Raad van Bestuur) voor minimaal 30 procent uit vrouwen bestaat. De Eerlijke Bankwijzer concludeert echter ook dat dat we nog niet rapporteren over de loonkloof tussen mannen en vrouwen. We zijn hier inmiddels gestart met het monitoren hiervan en we zijn van plan hierover te gaan rapporteren.

Triodos Bank werkt hard aan het vergroten van de interne diversiteit en aan het creëren van een inclusieve cultuur waarin iedereen zich thuis en geaccepteerd voelt. Triodos Bank commiteert zich via het Charter Diversiteit aan meer diversiteit en het creëren van een inclusieve cultuur en zal hier jaarlijks over gaan rapporteren.