De impact van Triodos Bank in het kort

 • Triodos Bank is een van de eerste banken ter wereld die de Net-Zero Banking Alliance ondertekent, met als opdracht om de operationele en toerekenbare emissies uit de portefeuille naar netto-nul te brengen in 2050 of eerder.
 • Alle fondsen van Triodos Investment Management zijn aangemerkt als artikel 9-producten onder de nieuwe Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
 • De hypotheken van Triodos Bank, aangeboden in Nederland, België en Spanje, hebben het Europese Energiezuinig Hypotheeklabel (EEML) ontvangen.
 • Triodos Bank heeft een garantieovereenkomst getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF), waardoor de bank de komende twee jaar tot € 200 miljoen aan leningen kan verstrekken aan ondernemers in de creatieve en culturele sector.
 • Triodos Bank staat voor het zesde jaar op rij bovenaan de ranglijst van de meeste deals voor schone energie die door een bank zijn gesloten, na financiering van meer dan US$ 433 miljoen in 2020.

Financiële kerncijfers

 • Totaal beheerd vermogen groeide met 12,3% tot € 22,7 miljard
 • Fondsen onder beheer toegenomen met 12,6% tot € 7,2 miljard
 • Toevertrouwde middelen stegen met 7,5% tot € 12,6 miljard
 • Het balanstotaal is met 12,2% gegroeid tot € 15,6 miljard
 • Duurzame leningen behaalden een groei van 6,9% met een goed gespreide portefeuille in heel Europa
 • Netto vrijval van de ECL-voorziening met € 1,2 miljoen (juni 2020: netto toevoeging van € 12,6 miljoen)
 • Nettowinst van € 27,7 miljoen (eerste halfjaar 2020: € 5,7 miljoen)
 • Sterke kapitaalpositie (CET-1 ratio 18,6% en TCR 18,7%)

Strategische prioriteiten:

 • Evaluatie van opties om onze kapitaalbasis te verstevigen en te diversifiëren
 • Sterke kandidaten voordragen voor de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en het Bestuur van SAAT.
 • Verdere verbetering van de financiële prestaties om het evenwicht tussen impact en financiële resultaten te optimaliseren

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank:

“Onze goede resultaten onderstrepen de relevantie van onze missie, die zicht richt op het creëren van een ​​positieve ontwikkeling in de samenleving door bewust met geld om te gaan. De resultaten tonen de robuustheid aan van de sectoren die we financieren.

Om ervoor te zorgen dat we verandering kunnen blijven financieren, zullen we in de toekomst onze toegang tot nieuw kapitaal en de noodzakelijke diversificatie van onze kapitaalbasis op de lange termijn moeten aanpakken. Daarnaast moeten we komen tot een duurzame en langetermijnoplossing voor de verhandelbaarheid van onze Certificaten. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 september zullen we een gedetailleerde update geven van de strategische overwegingen die we bekijken voor deze geïntegreerde weg vooruit. Een beslissing zal op zijn vroegst voor het einde van het jaar worden genomen. Een heropening van de DR-handel dit jaar wordt dan ook niet verwacht.

Hoewel ik erken dat de voortdurende opschorting van de handel in onze Certificaten onwelkom is voor een aantal van onze investeerders, zijn we vastbesloten ervoor te zorgen dat de uitkomst van de huidige beoordeling en de voortdurende verbetering van de financiële elementen van onze prestaties Triodos Bank en al haar stakeholders een solide basis bieden om onze missie voort te zetten.”

Bankactiviteiten

In de eerste halfjaar van 2021 heeft Triodos Bank haar duurzame kredietverlening met 6,9% verhoogd (eerste halfjaar 2020: 4,6%). De portefeuille woninghypotheken groeide met 14,4% tot 3,1 miljard, vergeleken met een stijging van 13,8% in dezelfde periode vorig jaar.

Gesteund door het herstel van de economie, bedraagt de netto vrijval van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (“ECL”) in het eerste halfjaar 1,2 miljoen, vergeleken met een netto toevoeging aan de ECL voorziening in dezelfde periode in 2020.

Triodos Beleggingsfondsen

In de eerste helft van 2021 heeft Triodos Investment Management een groei van het beheerd vermogen van 11% weten te realiseren tot 6,1 miljard (eind 2020: 5,4 miljard).

Details over de prestaties van de fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Financiële resultaten

Het totale vermogen onder beheer van Triodos Bank steeg in de eerste zes maanden van 2021 met 2.488 miljoen tot 22,7 miljard, gedreven door een stijging van het balanstotaal met 1.689 miljoen tot 15,6 miljard en door de groei van de fondsen onder beheer met 799 miljoen tot 7,2 miljard.

De totale inkomsten van 165,9 miljoen zijn aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (eerste halfjaar 2020: 143,6 miljoen). De netto rentebaten verbeterden van 92,0 miljoen naar 106,7 miljoen als gevolg van een groei in hoger renderende kredieten. Verder resulteerde de deelname aan de TLTRO-tenders III.5 en III.7 in 2021 in een additionele opbrengst van 5,8 miljoen.

De totale bedrijfslasten (exclusief waarderingsverliezen op financiële instrumenten (leningen en effecten) stegen in de eerste zes maanden van 2021 tot 131,4 miljoen (eerste halfjaar 2020: 123,8 miljoen). Deze kostenstijging was voornamelijk het gevolg van extra uitgaven voor medewerkers in verband met maatregelen op het gebied van compliance en antiwitwaspraktijken (AML) en regelgevingskosten als gevolg van de stijgende bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS), gerelateerd aan het toegenomen volume aan toevertrouwde middelen in de eerste helft van het jaar.

De bank rapporteert een Cost-Income-Ratio van 79% per eind juni 2021 (eind juni 2020: 86%). Deze verbetering van de ratio werd ondersteund door hogere inkomsten en de extra inkomsten uit TLTRO.

De goede prestatie van de bank resulteerde in een nettowinst van 27,7 miljoen in de eerste zes maanden van het jaar 2021, wat aanzienlijk hoger is dan in dezelfde periode in 2020 (5,7 miljoen).

Kapitaal- en liquiditeitspositie

De CET-1-ratio van 18,6% (eind 2020: 18,7%) en TCR van 18,7% (eind 2020: 18,8%) blijven ruim boven de wettelijke vereisten en onze interne minimumdoelstellingen.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) steeg tot 242% per eind juni 2021 (eind 2020: 232%), wat ruim boven de wettelijke vereisten ligt.

Bewuste vermogensgroei terwijl het kernkapitaal van de bank nagenoeg stabiel bleef, resulteerde in een kleine daling van de leverage ratio van 8,8% eind 2020 naar 8,6%.

Leiderschap transitie

Vandaag heeft de Raad van Commissarissen kandidaten voorgedragen voor zowel de functie van Chief Operating Officer als de functie van Chief Commercial Officer, beide rollen zijn momenteel vacant in de Raad van Bestuur. De kandidaten zullen worden voorgesteld op de komende Buitengewone Algemene Vergadering, die gepland staat op 28 september 2021. Meer details zijn te vinden op triodos.com/agm en in het afzonderlijke persbericht dat vandaag is gepubliceerd.

Triodos in de tweede helft van het jaar

Een belangrijk aandachtspunt voor Triodos Bank is het aanpakken van de uitdaging van de opschorting van de handel in de Certificaten van gewone aandelen (“certificaten”) binnen het bredere perspectief van de kapitaalstrategie en de lopende werkzaamheden ter verbetering van de algehele financiële prestaties en kostenefficiëntie.

Het vervullen van de missie van de bank met behoud van een gezond risico en rendement blijft essentieel, zeker nu we nog te maken kunnen krijgen met de directe en indirecte gevolgen van de COVID-19 pandemie. In dat kader zou de opbouw van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (ECL) in de rest van 2021 kunnen worden hervat, in overeenstemming met de IFRS-vereisten. De verwachting is echter dat er een verschuiving in de opbouw van ECL-voorzieningen zal plaatsvinden waarbij de voorzieningen in fase 3 (defaults) zal toenemen tegenover een vrijval in fase 1 en 2.

De kapitaal- en liquiditeitspositie van Triodos Bank is goed in lijn met de interne doelstellingen en ruim boven de wettelijke minimumvereisten. In de tweede helft van het jaar verwacht Triodos Bank advies van de toezichthouder over de nieuwe MREL-kapitaalvereiste, die voortvloeit uit de implementatie van de richtlijnen voor kapitaalreserves die zijn opgesteld door de Europese Bankautoriteit (EBA) voor banken in de eurozone. Dit kan leiden tot extra kapitaalsvereisten en financieringskosten.

De prestaties in de eerste zes maanden bieden een solide basis voor de rest van 2021. We blijven vasthouden aan ons dividendbeleid, dat er onder normale omstandigheden op gericht is om aan certificaathouders een redelijk deel van de gerealiseerde winst uit te keren. Voor het volledige jaar 2021 zijn we van plan terug te keren naar ons lange termijn dividendbeleid, onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de toezichthouder.

Triodos verwacht meer impact te genereren en winstgevende groei te realiseren binnen een uitdagende renteomgeving en zal ervoor zorgen dat de bank kan voldoen aan de nog steeds toenemende wettelijke vereisten. Triodos Bank is ervan overtuigd dat het in staat zal zijn om haar voortrekkersrol op het gebied van 'Change Finance' te vervullen en klanten te helpen de positieve verandering teweeg te brengen die de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vereisen.