Financiële kerncijfers:

  • 6,6% groei van het balanstotaal tot 12,9 miljard
  • 4,6% groei in duurzame kredieten
  • Toevoeging aan de ECL voorziening: 12,6 miljoen
  • Fondsen in Beheer bij beleggingsfondsen en Private Banking: 5,7 miljard
  • 4,7% groei van het totaal beheerde vermogen naar 18,6 miljard
  • Nettowinst: 6,7 miljoen (63% daling)
  • Sterke kapitaalspositie; Common Equity Tier 1 ratio 19,7%

Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, zegt over de halfjaarresultaten van Triodos Bank 2020: “In de eerste helft van 2020 zijn we geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen die sporen zullen nalaten in vele delen van de samenleving. Op korte termijn zullen we voor economische uitdagingen staan, vooral als COVID-19-gerelateerde steunregelingen van de overheid aflopen en een economisch herstel nog niet volledig is. Op de middellange en lange termijn zijn de bedrijven en projecten die we financieren - en dus ook Triodos Bank zelf - goed gepositioneerd om deel uit te maken van de reset van de economie -  met meer oog voor duurzaamheid en sociale inclusie."

Bankactiviteiten

In de zes maanden tot 30 juni 2020 groeide de kredietverlening binnen Triodos Bank met 4,6% en steunde zo de ontwikkeling van duurzame ondernemingen, instellingen en projecten (eerste halfjaar 2019: 5,7%). De portefeuille woninghypotheken groeide met 13,8% ten opzichte van 14,6% in dezelfde periode vorig jaar.

De ratio kredieten / toevertrouwde middelen bedraagt 75% eind juni 2020 en is stabiel ten opzichte van ultimo 2019.

De toevoeging aan de voorzieningen voor verwachte kredietverliezen (Expected Credit Losses – “ECL”) bedroeg in het eerste halfjaar 12,6 miljoen, vergeleken met 2,0 miljoen in dezelfde periode in 2019. De belangrijkste bijdrage aan de stijging van de ECL in 2020 zijn de op de toekomst gerichte macro-economische parameters, die sterk worden beïnvloed door de negatieve economische vooruitzichten voor 2020 als gevolg van de COVID-19-crisis.

Triodos Beleggingsfondsen

In de eerste helft van 2020 bleef het beheerd vermogen van Triodos Investment Management stabiel op 4,9 miljard (ultimo 2019: 4,9 miljard). Hoewel sommige fondsen een negatieve impact ondervonden van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan, werden andere fondsen minder getroffen, wat leidde tot een algemeen stabiel resultaat voor Triodos Investment Management in de eerste zes maanden van 2020. Details over de prestaties van de fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Financiële resultaten

Het totale beheerd vermogen van Triodos Groep steeg in het eerste halfjaar met 4,7% tot 18,6 miljard. Deze toename van het beheerd vermogen werd voornamelijk gedreven door een sterke toename van de balans met 797 miljoen in het eerste halfjaar tot 12,9 miljard per 30 juni 2020 (eind 2019: 12,1 miljard). Private Banking en Investment Management-activiteiten waren verantwoordelijk voor een lichte stijging van de Fondsen in Beheer met 38 miljoen tot 5,7 miljard eind juni 2020 (eind 2019: 5,7 miljard).

De totale baten zijn in de eerste helft van 2020 licht gestegen ten opzichte van 2019 als gevolg van hogere rentebaten uit gestegen kredietvolumes, ondanks dalende marges als gevolg van de historisch lage rente in Europa.

Onze kosten zijn in de eerste helft van 2020 licht gestegen, maar bleven binnen het budget. De verhouding tussen de kosten en baten bedroeg 85% over het eerste halfjaar (eerste 6 maanden 2019: 82%).

De nettowinst over de eerste zes maanden bedroeg 6,7 miljoen, 11,4 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze aanzienlijke daling van de nettowinst van de bank in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werd bijna volledig veroorzaakt door een substantiële toevoeging aan de ECL-voorziening van 12,6 miljoen over de eerste zes maanden van het jaar, zoals vereist onder de IFRS-verslaggevingsregels. Zoals eerder aangekondigd past Triodos Bank vanaf 2020 de IFRS-verslaggevingsregels toe.

Kapitaal- en liquiditeitspositie

In de eerste helft van dit jaar blijft de totale kapitaalpositie van de bank sterk. De Common Equity Tier 1-ratio is versterkt tot 19,7% per eind juni 2020 (eind 2019: 17,8%), door het intrekken van het dividendvoorstel voor 2019 en de verruiming van de Capital Requirements Regulation II (CRR II) voor banken ter stimulering van de kredietverlening aan het Midden- en Kleinbedrijf en infrastructuur projecten. Deze ratio ligt ruim boven de wettelijke vereiste en boven onze interne minimumdoelstelling.

De liquiditeitspositie van de bank is sterk gebleven. De liquiditeitsdekkingsratio (LCR) van de groep bedroeg eind juni 2020 205%, ruim boven de wettelijke vereisten.

Door het besluit om de handel in certificaten van aandelen op 18 maart 2020 op te schorten, bleef het aantal certificaathouders gelijk tot eind juni 2020 en daarmee ook de kapitaalpositie van 1,2 miljard. De leverage ratio van de bank is 8,1%.

Vooruitblik

Als gevolg van de COVID-19-pandemie wordt de bank geconfronteerd met onzekerheden over de maatregelen die de regeringen hebben genomen om de economie te ondersteunen en die mogelijk een impact zullen hebben op de groei en winstgevendheid van de bank voor het lopende jaar.

Triodos Bank heeft verschillende maatregelen genomen en zal de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen om zowel de bedrijfsvoering van de bank als de bedrijfscontinuïteit naar klanten te waarborgen. Triodos Bank heeft als doel om kapitaal- en liquiditeitspositie robuust en veerkrachtig te houden, in lijn met interne streefverhoudingen en ruim boven de wettelijke minimumvereisten.

De totale kredietportefeuille profiteert van geografische diversificatie en weerspiegelt een bescheiden vermogensrisico. De COVID-19-crisis brengt echter nieuwe uitdagingen en onzekerheden met zich mee, aangezien regeringen en economieën zich aanpassen aan de snel evoluerende lokale en regionale pandemieverspreiding en daaropvolgende inperkingsmaatregelen. De omvang en duur van de pandemie en mogelijke toekomstige lockdown-maatregelen in heel Europa kunnen de toekomstige prestaties beïnvloeden. Het is daarom nog onzeker in hoeverre de in de tweede helft van dit jaar behaalde rendementen gedeeltelijk zullen worden gecompenseerd door een verdere verhoging van de ECL-voorzieningen.

Op korte termijn zullen klanten van Triodos Bank met economische uitdagingen worden geconfronteerd, vooral wanneer COVID-19-gerelateerde steunregelingen van de overheid aflopen. Op de middellange en lange termijn zijn klanten van Triodos Bank – en ook de bank zelf -  goed gepositioneerd om deel uit te maken van het economische herstel dat duurzamer en sociaal inclusief zou moeten worden.