De coronacrisis legt substantiële tekortkomingen van ons huidige economische en sociale systeem bloot. Daarom pleit Triodos Bank voor een revisie, een reset van onze economie. In haar visiepaper, getiteld ‘Reset the economy’, stelt Triodos Bank een concrete beleids-, bedrijfs- en financiële agenda. Die moet voorkomen dat een toekomstige pandemie de wereld in een greep kan houden, zoals nu bij corona. Ook moet de agenda leiden tot meer inspanningen om de klimaatcrisis en andere ecologische crises aan te pakken en een sociaal inclusieve samenleving te bevorderen.

Hoofdeconoom Triodos Investment Management Hans Stegeman, samen met Kees Vendrik co-auteur van het rapport: ‘Dit is hét moment om te bediscussiëren wat voor systeem we willen, en wat er moet worden verbeterd. Niet dat we denken dat dit eenvoudig is of dat mensen en mechanismen plotseling zullen veranderen. Maar nu worden miljarden dollars gebruikt om de oude economie te redden, inclusief bedrijven die bijdragen aan koolstofemissies, vervuiling en sociale schade. Dat is niet de weg die wij op moeten. Die miljarden zouden moeten werken aan de economie van morgen: een economie die veerkrachtiger, duurzamer en inclusiever is. Nu is het tijd voor een transitie. Er is een alternatief.’

Een brede en concrete agenda

Triodos Bank bepleit een brede agenda met concrete maatregelen van overheden, bedrijven en gemeenschappen.

 

Overheidsbeleid

Business agenda

Rol van financials

Herdefiniëren

- Vergroening belastingstelsels
- Integrated reporting

- Échte kostprijs
- Integrated reporting

- Rapporteren en committeren op impact
- Regelgevende prikkels voor impact en veerkracht

Herwaarderen

- Green deal investment plan
- Versterken van publieke instituties
- Eerlijke belastingheffing (fair share)
- Open markten
- Andere eigenaarsmodellen (the Commons)

- Open markten
- Verschillende
- Andere eigenaarsmodellen (the commons)

- Faciliteren duurzame financiering
- Meer sociaal ondernemerschap
- Geefgeld voor transities
- Schuld kwijtschelding voor uitzichtloze situaties

Herontwerpen

- Van transactie- naar gebruiksgericht
- Europese samenwerking
- Diversiteit in ketens en globalisering

- Van hyperglobalisering naar glocalisatie
- Duurzame businessmodellen

- Wereldwijde duurzame financieringsagenda

Herdefiniëren, herwaarderen en herontwerpen

De coronacrisis toont een fundamenteel gebrek aan veerkracht: in ons ecologische systeem, ons sociale systeem en ons economische systeem. Triodos Bank pleit voor:

  1. herdefiniëren van wat het belangrijkst is;
  2. herwaarderen van de manier waarop we leven, samenwerken en communiceren; en
  3. herontwerpen van onze economie.

Hoofdeconoom Triodos Bank Kees Vendrik: ‘In plaats van economische groei, moeten menswaardigheid, de planeet en de welvaart de centrale waarden zijn waarop de overheid haar beleid berust en bedrijven hun investeringen beoordelen. Economische groei moet plaatsmaken voor welzijn. Risico- en rendementsstatistieken moeten worden verrijkt met impact. En bedrijven moeten hierover rapporteren.

Het is ook nodig om de manier waarop overheden en markten met elkaar omgaan te herzien. Overheidsbeleid kan het verschil maken. Dat geldt in deze crisis en zal voor elke transitie naar een duurzamere en inclusievere economie gelden. En laten we ons economisch systeem herontwerpen en veerkrachtiger maken, met hogere financiële buffers, meer diversiteit in toelevering en meer lokale en circulaire productieketens.’

Privaat geld

Wij stellen dat particulier kapitaal steeds belangrijker zal worden als brandstof voor herstel. Overheidsmiddelen zijn op grote schaal gebruikt om de eerste klap van de crisis te dekken. Maar het opbouwen van een veerkrachtige, inclusieve samenleving zal uiteindelijk in grotere mate afhangen van private financierders.

Het maakt veel uit hoe geld wordt toegewezen, bij voorkeur meer via duurzame financiering en schenkingsgeld. We stellen nu dat alle financiering gericht moet zijn op de groene en rechtvaardige transitie: het is belangrijk dat alle financiële instellingen hier hun inspanningen op leveren.

De rol van Triodos Bank

Sinds 1980 laat Triodos Bank geld werken aan een samenleving waarin de levenskwaliteit wordt bevorderd en menselijke waardigheid centraal staat. Voor Triodos Bank betekent de huidige crisis en de transitie naar een veerkrachtige en inclusieve samenleving dat zij haar kapitaal en instrumenten nog nauwkeuriger zal inzetten ten gunste van degenen die de transities naar een duurzamere en inclusievere economie leiden. Triodos Bank heeft al twee visiedocumenten gepubliceerd over voedsel en landbouw en energie en klimaat met een specifieke agenda voor die onderwerpen.