Het televisieprogramma Zembla besteedde op 22 oktober aandacht aan een onderzoek uit 2005-2007 naar de gezondheidseffecten van biologisch voedsel. Dit onderzoek bij kippen -  mede door Triodos Bank gefinancierd - leverde serieuze aanwijzingen op dat het immuunsysteem van biologisch gevoerde kippen een sneller herstel na ziekte gaf dan dat van kippen die gangbaar voer kregen. Het was een doorbraak in het wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van biologische voeding, maar heeft helaas geen vervolg gekregen.

De uitkomsten rechtvaardigen volgens Triodos Bank nog steeds vervolgonderzoek, zoals Zembla ook heeft aangetoond, zeker nu tijdens de coronacrisis blijkt dat de weerbaarheid en veerkracht van mensen in reactie op het virus van groot belang is. De aanwijzingen voor gezondheidseffecten van biologische voeding zijn daarbij een onderbelicht onderwerp en verdienen alleen al om die reden meer wetenschappelijke aandacht. Triodos Bank juicht dan ook toe dat het ministerie van Landbouw aan Zembla heeft laten weten te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor vervolgonderzoek op dit specifieke onderwerp.

Bijdragen aan een gezonde samenleving moet volgens Triodos Bank een van de pijlers van de landbouw zijn. In ons visiedocument over voedsel en landbouw, schrijven we dat evenwichtige ecosystemen, een gezonde samenleving en inclusieve welvaart nauw met elkaar zijn verbonden en essentieel zijn voor goed functionerende voeding- en landbouwsystemen.

Het is noodzakelijk om de manier waarop voedsel wordt geproduceerd, verhandeld en geconsumeerd compleet te herzien om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien, zonder onze planeet, de gezondheid van mensen en sociale gelijkheid ernstig te schaden. Overheden, bedrijven (inclusief de financiële sector), consumenten en de wetenschap moeten hiervoor samenwerken. Triodos Bank ziet een belangrijke rol weggelegd voor wetenschappelijk onderzoek door verschillende soorten wetenschappelijke instituten om met nieuwe inzichten de noodzakelijke transitie naar een toekomstbestendige landbouw te stimuleren.