“De tijd dringt. De mondiale uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. Het wereldwijde doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celcius wordt steeds lastiger om te halen. De tijd van praten is voorbij; nu is urgente actie nodig om verdere klimaatschade te beperken. De voorgestelde maatregelen zijn een stap in de goede richting. Daarom steunt Triodos Bank het Klimaatakkoord.”

Eerlijke transitie

Triodos Bank was nauw betrokken bij de totstandkoming van het akkoord. De bank zal zich blijven inspannen om het te doen slagen. Peter Blom: “Onze inzet was en blijft dat iedereen moet kunnen meedoen in de transitie, dat de lasten eerlijk worden verdeeld en dat de financiële sector haar verantwoordelijkheid neemt om de balansen en investeringen in rap tempo te vergroenen door alle fossiele assets af te bouwen.”

1,5 graad Celcius

Het verminderen van de CO2-uitstoot naar 49 procent in 2030 is het doel van het Klimaatakkoord. “We hadden graag in het definitieve akkoord teruggezien dat we een reductie van 55 procent in 2030 nastreven. De opwarming van de aarde mag zeker niet boven de 1,5 graad uitkomen”, aldus Peter Blom.

Commitment financiële sector

De financiële sector heeft zich gecommitteerd om bij te dragen aan het Klimaatakkoord. De sector zal zichzelf voor alle ’relevante financieringen en beleggingen’ harde klimaateisen opleggen om de CO2-uitstoot op de balansen te verminderen. Triodos Bank heeft zich hier sterk voor gemaakt, net als Gerard van Olphen (voorzitter van de taakgroep Financiering).

Triodos Bank

Betrokken bij het Klimaatakkoord

Vanuit haar missie was Triodos Bank nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord: Jeroen Pels (Hoofd Hypotheken) aan de sectortafel Gebouwde Omgeving in de rol van voorzitter van de werkgroep financieren particuliere woningen; Itske Lulof (directeur Klimaat & Energie) in de taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van de plannen; en Kees Vendrik (hoofdeconoom) als voorzitter van de sectortafel Elektriciteit.

Het commitment doet recht aan de maatschappelijke positie van de sector. Helaas is er nog altijd ruimte voor een slechts beperkte afbouw van fossiele assets, maar Triodos Bank ziet het als grote winst dat financiële instellingen nu concrete doelen opstellen. Triodos Bank zal zich ervoor blijven inzetten dat banken, vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenfondsen alle fossiele assets afstoten.

Gebouwgebonden financiering

Triodos Bank heeft ook bijgedragen aan de komst van de zogenoemde gebouwgebonden financiering. Bij deze vorm van financiering koppelen hypotheekverstrekkers een verduurzamingslening aan het pand in plaats van aan de persoon. Hiermee wordt verduurzaming van de woning bereikbaar voor iedereen. Daarnaast geldt dat er afspraken zijn gemaakt over het financierbaar maken van de maatregelen voor de 1,2 miljoen mensen die afhankelijk zijn van hun vereniging van eigenaren.

Triodos Bank & het Klimaatakkoord

De missie van Triodos Bank is om het geld van haar klanten te laten werken aan positieve maatschappelijke, ecologische of culturele veranderingen Al sinds de oprichting financiert Triodos Bank daarom duurzame energieprojecten. In haar jaarverslag over 2018 rapporteert de bank voor het eerst over de CO2-impact van een belangrijk deel van haar leningen en investeringen.