Belangrijkste financiële mijlpalen:

  • 4,9% groei van het balanstotaal naar EUR 10,4 miljard
  • 3,9% groei van het totale beheerde vermogen naar EUR 15,1 miljard
  • Common Equity Tier 1-ratio 18,3%
  • Nettowinst EUR 20,5 miljoen
  • 9,5% groei van door ons verstrekte impactleningen aan duurzame ondernemingen
  • 17.000 nieuwe klanten (3% groei)

Transitie naar een nieuwe economie

Peter Blom, CEO van Triodos Bank: “Met het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties zal de wereldeconomie in een sneller tempo overschakelen op een duurzamer systeem. Een systeem dat de mens en onze planeet zal ondersteunen in plaats van bedreigen. Geld en financiële instellingen spelen een cruciale rol bij het versnellen van deze beweging. Elke financiële beslissing heeft impact en iedereen realiseert zich steeds meer dat wie en wat je financiert er echt toe doet. De resultaten voor de eerste helft van het jaar laten een toename van door ons verstrekte impactleningen zien. Dit betekent dat steeds meer ondernemers en klanten willen meewerken aan een duurzame toekomst.”

Halfjaarcijfers 2018

In de zes maanden tot 30 juni 2018 heeft Triodos Bank substantieel meer impactleningen verstrekt, ter ondersteuning van duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. In de eerste zes maanden van 2018 zijn de door ons verstrekte impactleningen met 9,5% gestegen (30 juni 2017: 6,6%). In de eerste helft van 2018 is het aantal verstrekte particuliere hypotheken met 17,2% gestegen, vergeleken met 15,8% in dezelfde periode vorig jaar. Bij 19% van alle verstrekte impactleningen gaat het om hypotheken.

De verhouding tussen kredieten en toevertrouwde middelen voor de door ons verstrekte impactleningen steeg van 70% aan het einde van 2017 naar 72,9%. Dit is in lijn met het beleid van de bank om de ratio tussen kredieten en toevertrouwde middelen te laten groeien.

De totale kredietportefeuille – die ook hypotheken voor duurzame woningen en een beperkt aantal kortlopende kredieten omvat, inclusief debetsaldi op betaalrekeningen – steeg in de eerste helft van het jaar met 7,5%. Over het algemeen blijven we positief over de mogelijkheden om de kredietportefeuille de komende jaren uit te breiden.

Over de eerste zes maanden van 2018 is het aantal klanten met 17.000 gestegen naar een totaal van 698.000. Dit betekent een toename van 3% (eerste zes maanden van 2017: 3%). De winst werd positief beïnvloed door de fusie tussen New Resource Bank, een in Californië gevestigde duurzame bank, en Amalgamated Bank, een grotere in de VS gevestigde duurzame bank. De oprichting van New Resource Bank werd mede door Triodos Bank gefinancierd. De fusie resulteerde in een eenmalige bate van EUR 3,8 miljoen voor Triodos Bank.

De verhouding tussen bedrijfslasten en opbrengsten bedroeg in de eerste helft van het jaar 79% (eerste zes maanden van 2017: 78%).

De toevoeging aan de voorzieningen voor de kredietportefeuille bedroeg voor de eerste helft van het jaar EUR 0,8 miljoen, vergeleken met EUR 1,0 miljoen over dezelfde periode in 2017. Dit wijst op een hoogwaardige kredietportefeuille.

Over de eerste zes maanden van 2018 bedroeg de nettowinst van Triodos Bank EUR 20,5 miljoen, een stijging van 5,5% ten opzichte van dezelfde periode in 2017 (EUR 19,4 miljoen).

Vermogenspositie

Gedurende de eerste zes maanden van 2018 is het eigen vermogen van Triodos Bank met 5,3% gestegen naar EUR 1.066 miljoen, tegen 5,8% over dezelfde periode in 2017. 

Triodos Bank heeft een leverage ratio van 8,8% in combinatie met een Common Equity Tier 1-ratio van 18,3%. Deze Common Equity Tier 1-ratio blijft binnen de kapitaaldoelstellingen van de bank. Samen vormen deze ratio’s een belangrijke maatstaf voor de solvabiliteit van een bank.

Triodos Investment Management

In de eerste helft van het jaar heeft Triodos Investment Management het financieel vermogensbeheer in handen genomen van zowel de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland en als van haar fondsen die beleggen in beursgenoteerde bedrijven. Het beheerde vermogen van Triodos Investment Management is met 21% toegenomen tot EUR 4,2 miljard, waarvan 19% betrekking heeft op de overname van het portefeuillebeheer van Triodos Bank Private Banking Nederland.

Voor meer informatie over de resultaten van Triodos Investment Management en haar beleggingsfondsen verwijzen wij u naar het vandaag gepubliceerde persbericht van Triodos Investment Management.

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2018 verdere groei van de onderneming te realiseren. Ter ondersteuning van deze groei wil de bank in de tweede helft van het jaar extra kapitaal aantrekken. Daarnaast verwachten we voor de tweede helft van 2018 een gestage groei in de volumes van onze toevertrouwde middelen en duurzame kredieten aan ondernemers en projecten. In de huidige markt streeft Triodos Bank ernaar om een relatief hoog eigen vermogen en een aanzienlijk liquiditeitsoverschot aan te blijven houden. Dit streven leidt in combinatie met het klimaat van lage rentes en steeds strengere regelgeving tot neerwaartse druk op het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank. Triodos Bank zal zich blijven inspannen om meer impact te financieren, met behoud van stabiele resultaten.