Triodos Bank was nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerpakkoord. “Er is hard gewerkt door alle partijen, maar we zijn er nog niet. Een aantal elementen moet de komende tijd echt nog verbeterd worden en we hebben dan ook begrip voor het standpunt van de milieubeweging. Het plaatsen van de ladder is met dit ontwerpakkoord geslaagd. Maar deze moet nu wel worden beklommen om de klimaatuitdaging echt aan te gaan. Wij zullen ons blijven inzetten om het akkoord uiteindelijk te laten slagen. Die verantwoordelijkheid ligt bij alle betrokkenen”, aldus Peter Blom, bestuursvoorzitter van Triodos Bank.

Iedereen doet mee

Peter Blom noemt commitment van alle sectoren een cruciale voorwaarde voor succes. “Uitgangspunt moet zijn dat de vervuiler betaalt en dat de rekening dus niet alleen bij de burger wordt neergelegd. Dit vraagt scherpe keuzes van het kabinet.”

Financiële sector

Ook de financiële sector zelf zal nog scherpe keuzes moeten maken, zegt Peter Blom. De financiële sector heeft zich via het akkoord volledig gecommitteerd en zal zichzelf klimaateisen op gaan leggen om de CO2-uitstoot op hun balansen te verminderen. “Dat doet recht aan de maatschappelijke rol van de sector. Er ligt een agenda met een tijdpad voor de uitvoering. Dat is positief en was zes maanden geleden nog wel anders. De tekst laat de sector nu nog te veel ruimte voor een slechts beperkte afbouw van fossiele assets, terwijl er geen tijd meer is voor vrijblijvendheid. Wij vinden het de verantwoordelijkheid van vermogensbeheerders, pensioenfondsen en banken om alle fossiele assets af te stoten.”

Vervuiler betaalt

“Naast meten, is betalen voor vervuiling een belangrijke factor om alle partijen in de maatschappij te dwingen betere keuzes te maken. Daarvoor is een CO2 beprijzing onontbeerlijk. Dit helpt ook met het financierbaar maken van duurzame projecten En het kan. De Nederlandsche Bank heeft onlangs bevestigd dat de Nederlandse economie dit aankan. En er zijn landen die dit al doen. Landen als Frankrijk, Finland, Ierland en Zwitserland hanteren verschillende vormen van CO2 belasting, naast een systeem van emissierechten. Dus laten we daar niet meer te lang over discussiëren en het gewoon doen.”, aldus Peter Blom.

55%

Premier Rutte zei onlangs tegen een buitenlandse nieuwszender dat wat hem betreft 55% CO2-reductie in 2030 de echte doelstelling voor Nederland zou moeten zijn. Peter Blom: “Wij verwachten dat de premier dit koppelt aan politieke moed om met het kabinet te zorgen dat het Nederlandse Klimaatakkoord dit percentage als uitgangspunt neemt.”

Verduurzaming woningen

Consumenten staan ook aan de vooravond van echte keuzes, bijvoorbeeld als het gaat om het verduurzamen van de woning. De versnelde energietransitie en de hogere energieprijzen maken dat het niet-verduurzamen van de woning een financieel risico gaat vormen. De komende jaren zullen veel woningen worden verbouwd of verkocht. Op die momenten is het logisch om te kijken welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Daarover hebben de onderhandelaars concrete afspraken gemaakt.

Triodos-onderhandelaar Jeroen Pels is verheugd dat het ontwerpakkoord de weg effent voor een gebouwgebonden financiering. Bij deze vorm van financiering koppelen banken verstrekkers een verduurzamingslening aan het pand in plaats van aan de persoon. “Dit was voor ons een belangrijk punt. Eindelijk wordt verduurzaming van de woning bereikbaar voor iedereen. Dus ook voor mensen met een kleine portemonnee. Daarnaast geldt dat er afspraken zijn gemaakt over het financierbaar maken van de maatregelen voor de 1,2 miljoen mensen die afhankelijk zijn van hun vereniging van eigenaren.”

Een ander belangrijk resultaat is de afspraak dat alle partijen die actief zijn op de woningmarkt, - van makelaar en taxateur tot de hypotheekadviseur – beter gaan samenwerken om de consument inzicht te geven in de mogelijkheden om energie te besparen en hoe ze die kunnen financieren.

Triodos Bank

& het Klimaatakkoord

Triodos Bank was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord: Jeroen Pels (Hoofd Hypotheken) aan de sectortafel Gebouwde Omgeving in de rol van voorzitter van de werkgroep financieren particuliere woningen; Itske Lulof (directeur Klimaat & Energie) in de taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van de plannen; en Kees Vendrik (hoofdeconoom) als voorzitter van de sectortafel Elektriciteit.