Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Het belang van dierenwelzijn

05-12-2016 | Bewijzen tonen aan dat dieren in de intensieve veehouderij en productiesystemen vaak onder slechte omstandigheden leven en onnodig lijden. Triodos Bank eist van de bedrijven waarin we investeren dat ze over een solide beleid en programma's beschikken om deze invloeden te bestrijden of te minimaliseren. Maar hoe ziet zo'n beleid er precies uit? En hoe zit het met andere duurzaamheidseffecten?

animalwelfare 610

Sinds het begin van de 19e eeuw is de landbouwproductie verviervoudigd. Dit was mogelijk door het gebruik van intensieve productiemethoden. De afgelopen tijd is de industriële veeteelt tweemaal zo snel gegroeid als het traditionele gemengde landbouwbedrijf, en meer dan zes keer zo snel als de productie door weiden op grasland. Deze overweldigende cijfers suggereren een ernstige invloed op zowel het dierenwelzijn als het ecosysteem van de aarde.

Daarom eist Triodos Bank van de bedrijven waarin ze investeert, dat ze een streng dierenwelzijnsbeleid en -programma hebben. Bovendien zijn we voorstanders van meer biologische en minder intensieve productiemethoden.

Vijf vrijheden

Triodos Bank voelt zich sterk betrokken bij dierenwelzijn, daarom financieren we biologische landbouw. Onze duurzame beleggingsfondsen investeren alleen in bedrijven die dierlijke producten of ingrediënten gebruiken als ze een streng dierenwelzijnsbeleid en -normen hebben. Bedrijven waarin we beleggen, moeten een concernbreed beleid hebben dat van toepassing is op alle dierlijke (eigen merk) producten, en dat verder gaat dan de wettelijke minimumeisen. Onze voorkeur gaat uit naar bedrijven die zich houden aan de 'Vijf vrijheden', een algemeen aanvaard kader, ontwikkeld in 1965:

  1. Vrijheid van honger en dorst 
  2. Vrijheid van ongemak 
  3. Vrijheid van pijn, verwonding en ziekte 
  4. Vrijheid om normaal gedrag te vertonen 
  5. Vrijheid van angst en stress

Als alternatief verwijzen we ook naar de Dierenbescherming, waarvan de twee grondbeginselen in onze optiek overeenkomen met de vijf vrijheden: 

  1. De erkenning van de eigenwaarde van dieren; dieren worden als zelfstandige wezens beschouwd, die het waard zijn om als doel op zichzelf behandeld te worden en niet als middel voor anderen. We hebben de morele plicht om dieren met respect te behandelen en hun gevoelens, bewustzijn en integriteit te erkennen.
  2. De verantwoordelijkheid van mensen om dieren te beschermen, hen goed te verzorgen, hun vrijheid en eigen levenssfeer te respecteren en hun leven te sparen zoveel als mogelijk is.

Aanvullende eisen

Naast een beleid eisen we ook dat bedrijven specifieke dierenwelzijnsnormen hebben, waarin relevante thema's aan de orde worden gesteld. Dergelijke normen moeten betrekking hebben op natuurlijk gedrag, huisvesting en omstandigheden tijdens vervoer, slachtmethoden, afwijzing van het gebruik van preventieve antibiotica of groeihormonen en afwijzing van ingrepen zoals snavelkappen of castratie. Bij onze bedrijfsbeoordelingen bekijken we alle activiteiten van het bedrijf, om de betrokkenheid bij dierenwelzijn te controleren. Deze betrokkenheid kan bijvoorbeeld tot uiting komen in deelname aan nationale of internationale initiatieven ter verbetering van dierenwelzijn. Maar ook in programma's om dierenwelzijn in hun toeleveringsketen te verbeteren, of in promotie van producten die gemaakt zijn in overeenstemming met hogere normen voor dierenwelzijn.

Andere thema's waar we rekening mee houden

Intensieve veehouderij heeft niet alleen een negatieve invloed op dierenwelzijn. Het heeft ook een nadelig effect op de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door de productie van diervoer op grond van genetisch gemodificeerde granen of met pesticiden behandelde gewassen. Zo verhoogt het hoge preventieve gebruik van antibiotica de resistentie van de bacteriën die ze moeten bestrijden. De menselijke gezondheid kan geschaad worden door de verspreiding van ziekten, als gevolg van de manier waarop dieren worden gehouden.

Een ander negatief aspect in verband met intensieve veehouderij is de sterke vraag naar landbouwgrond, die in diverse delen van de wereld tot ontbossing en conflicten over landeigendom leidt.

Tot slot is er de grote bijdrage van intensieve veehouderij aan de klimaatverandering, door de uitstoot van grote hoeveelheden broeikasgassen – een aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien. De bovengenoemde aandachtspunten, zoals milieuschade, schending van mensenrechten en genetische manipulatie, vallen onder onze minimumeisen.

Beleggingsklimaat november 2016

De modelportefeuille aandelen steeg in november met 2,3% in waarde, maar kon de wereldindex MSCI World All Countries niet bijhouden.

Duurzame koploper: PayPal

Private Banking kiest de meest duurzame bedrijven om in te beleggen. Deze maand meer over PayPal. Deze Amerikaanse betalingsverwerker loopt voorop in de digitalisering van financiële diensten.