Ga naarhoofdnavigatie, zoekvak of decontent

Nabestaanden

Documenten: wat hebben we van u nodig?

Bent u aangewezen om de bankzaken af te handelen voor een overleden rekeninghouder? Dan hebben wij verschillende documenten van u nodig. Hieronder leest u welke documenten wij (mogelijk) van u vragen, en hoe u hieraan kunt komen.

Welke documenten hebben wij van u nodig?

Om de bankzaken van de overledene af te kunnen handelen, hebben wij van u nodig:

  1. Een ingevuld opdrachtformulier of een opdrachtbrief
  2. De akte van overlijden
  3. Een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele
  4. Een kopie legitimatie van de executeur testamentair

Als er geen verklaring van erfrecht of executele is, vragen wij u om andere stukken. Hieronder vindt u meer informatie over hoe u aan deze documentatie kunt komen.

In sommige gevallen is een (originele) verklaring van erfrecht verplicht. Dit is afhankelijk van de hoogte van het saldo op het moment van overlijden, als u en/of de rekeninghouder woonachtig in het buitenland zijn of als de nalatenschap (wellicht) niet wordt aanvaard.

Documenten opsturen

U kunt de documenten scannen en mailen naar nalatenschappen@triodos.nl, of per post opsturen naar:

Triodos Bank NV
Afdeling Nalatenschappen
Antwoordnummer 170
3700 VB Zeist

Een postzegel is niet nodig.

Opdrachtbrief of opdrachtformulier

Om de bankzaken goed af te handelen, moeten we weten wat de erfgenamen willen. U kunt dit aangeven via een opdrachtbrief, of hiervoor ons opdrachtformulier gebruiken. Dit is voor ons het bewijs dat we ook daadwerkelijk de opdracht hebben gekregen de zaken zo af te handelen.

Erfgenamen of de executeur kunnen het opdrachtformulier invullen of een opdrachtbrief opstellen. Vermeld op het formulier of in de opdrachtbrief wat er met de rekening(en) van de overledene moet gebeuren. Het is belangrijk dat het formulier of de brief ondertekend wordt door de juiste perso(o)n(en). Wij helpen u graag om te bepalen wie dit is/zijn. 

Akte van overlijden

Wij hebben een kopie van de akte van overlijden nodig om zeker te weten wie de overledene is. En om bewijs te hebben dat diegene werkelijk is overleden. Wij zijn wettelijk verplicht om dit document op te vragen. Zonder een kopie van de akte van overlijden mogen wij u niet helpen.

De akte van overlijden wordt afgegeven door de gemeente waar de overledene ingeschreven stond. Op deze akte staan gegevens van de overledene, de eventuele wettelijke partner en de datum wanneer hij of zij is overleden. U kunt dit officiĆ«le document zelf opvragen bij de gemeente. Meestal vraagt de uitvaartverzorger dit document op voor de nabestaanden. 

Verklaring van erfrecht of verklaring van executele

Wij hebben een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. Wij moeten immers weten wie de nalatenschap mag afhandelen. En hoe de wettelijke verdeling van de nalatenschap geregeld moet worden.

In de verklaring van erfrecht legt een notaris vast wie de erfgenamen zijn. In de verklaring van executele staat wie de nalatenschap mag regelen. De kosten van deze verklaringen lopen nogal uiteen. De tarieven verschillen per notaris, en zijn ook afhankelijk van hoe ingewikkeld de erfenis is en hoeveel erfgenamen er zijn. Het is daarom verstandig om u goed te laten informeren en meerdere offertes op te vragen. 

Een kopie legitimatie van de executeur testamentair

De executeur testamentair is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. De executeur kan een van de erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander, zoals een afwikkelingsbewindvoerder. De executeur testamentair wordt in de verklaring van erfrecht door de notaris aangewezen.

Voor het afwikkelen van de bankzaken hebben wij een kopie legitimatie van de executeur testamentair nodig met daarop zichtbaar en leesbaar een handtekening en het BSN.

Uittreksel uit het Centraal Testamentenregister (CTR)

Het uittreksel uit het Centraal Testamentenregister hebben wij nodig om te weten of de overledene een testament heeft opgesteld of wanneer het testament voor het laatst gewijzigd is.

De notaris die een testament opstelt, meldt het testament aan bij het Centraal Testamentenregister. In het uittreksel van het Centraal Testamentenregister staat of de overledene een testament heeft laten opstellen. U kunt dit uittreksel aanvragen bij het CTR. Het uittreksel zelf is gratis; u betaalt alleen de verzendkosten van de aanvraag.

Het aanvraagformulier staat op de website van het Centraal Testamentenregister. Het ingevulde formulier stuurt u samen met de akte van overlijden op naar het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Het duurt gemiddeld een week voordat u de verklaring ontvangt. Voor vragen over het CTR kunt u bellen naar telefoonnummer 0900 11 44 114.

Testament

Wij kunnen u vragen een kopie van het testament op te sturen wanneer er geen verklaring van erfrecht of verklaring van executele is opgesteld. Bij een testament kan namelijk worden afgeweken van de wettelijke verdeling. Zo weten wij wat de overledene bij leven heeft laten vastleggen met betrekking tot welke erfgenamen en wie de nalatenschap mag regelen. Naast het testament hebben wij ook een uittreksel uit het Centraal Testamentenregister nodig.

Vrijwaringsverklaring

Wij hebben een vrijwaringsverklaring nodig wanneer er geen verklaring van erfrecht of testament beschikbaar is. Was u echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner van de overledene? Dan hoeft u geen vrijwaringsverklaring mee te sturen.

Met een vrijwaringsverklaring verklaart u dat u Triodos Bank vrijwaart van alle gevolgen - van welke aard dan ook - die uit het gebruik van de bankrekeningen van de overledene voortvloeien.

Blijkt later dat er een andere erfgenaam is aan wie de bank moet betalen? Dan kan de bank het gedeelte van de nalatenschap waar de andere erfgenaam recht op heeft op u verhalen. U moet dit bedrag dan terugbetalen aan de bank.

Meer informatie of vragen?

Nabestaanden

Direct regelen

Als een naaste komt te overlijden, is het het beste als u dit zo snel mogelijk bij ons meldt.

Later regelen

Door de nabestaanden zal beslist moeten worden wat er met de rekening gebeurt.