“Daarmee verbindt een bank spaarders die tijdelijk geld over hebben met ondernemers die geld nodig hebben voor het financieren van hun initiatieven”, zegt Pierre Aeby, financieel directeur (CFO) en lid van de internationale directie van Triodos Bank. “Het is belangrijk om die verbinding op een gebalanceerde manier vorm te geven. Bankieren is evenwichtskunst. Met deze evenwichtskunst vervult de bankier zijn maatschappelijke rol.”

Basismodel
Het basismodel van een bank.

Transparant

Het basismodel van een bank is overzichtelijk. Want een bank beweegt zich in beginsel in een krachtenveld van slechts vier betrokken partijen, aldus Aeby. “Naast spaarders en kredietnemers zijn er de medewerkers en de aandeelhouders.” Aandeelhouders zijn bij Triodos Bank overigens houders van certificaten van aandelen. Alle vier de betrokkenen hebben een eigen functie in het krachtenveld. Aeby: “Een spaarder vertrouwt zijn geld toe aan de bank, en krijgt in ruil daarvoor spaarrente. Een kredietnemer leent geld bij de bank, en betaalt rente over die lening. Aandeelhouders leveren het eigen vermogen, ofwel de financiële buffer van de bank. Ze delen als mede-eigenaar in de winst. En medewerkers ontvangen een salaris om hen in staat te stellen het bankbedrijf op een professionele wijze te beheren.”

Pierre Aeby
Pierre Aeby, financieel directeur (CFO) en lid van de internationale directie van Triodos Bank.

Zoals gezegd staat de bank zelf in het midden van dit krachtenveld. “Ze verdient aan het verschil tussen de ontvangen rente op kredieten en de uitgekeerde spaarrente,” zegt Aeby. “Uit dat verschil worden onder andere de bedrijfskosten en de salarissen betaald. Een gedeelte blijft over als winst voor de aandeelhouders. Een bank die transparant is over haar verdienmodel, laat alle betrokkenen zien hoe hun belangen ten opzichte van elkaar worden gewogen.” Door spaargeld uit te lenen aan kredietnemers, maakt een bank van ‘kort geld’, ‘lang geld’. Aeby legt uit: “Een bank moet altijd in staat zijn om spaarders hun geld terug te geven op het moment dat ze het willen opnemen. Om aan die behoefte te kunnen voldoen, zorgt een bank dat steeds een voldoende deel van het totale spaartegoed liquide is. Dat wil zeggen: beschikbaar wordt gehouden. Geld met een korte cyclus dus. Met een ander deel van de spaartegoeden financiert de bank ondernemers. Om hun investeringen te financieren, hebben ondernemers geld nodig voor een langere periode. De leningen aan ondernemers worden gedurende een aantal jaren afgelost. Dit geld heeft een lange cyclus. Tot de taken van de bankier hoort het vinden van de optimale verhouding tussen kort en lang geld.”

Communicerende vaten

Terug naar het basismodel van de bank. Spaarders, kredietnemers, aandeelhouders en medewerkers zijn dus onderling nauw met elkaar verbonden, ook al is dat niet altijd meteen voor iedereen zichtbaar, stelt Matthijs Bierman, directeur van Triodos Bank Nederland. “Vergelijk het met communicerende vaten. Als je bijvoorbeeld het financiële belang van een van de betrokkenen zwaarder laat wegen, heeft dat onlosmakelijk gevolgen voor de anderen. Het is aan de bank om steeds het evenwicht tussen die belangen te bewaken.” Als dat evenwicht zoekraakt, heeft dat voelbare consequenties.

Bierman: “Als een bank een relatief hoge spaarrente in het vooruitzicht stelt, moet dat door de andere betrokkenen worden opgebracht. De ondernemer die geld leent, zal dan bijvoorbeeld een hogere rente betalen.” Iets dergelijks zie je wanneer veel gewicht wordt toegekend aan een andere groep belanghebbenden: de aandeelhouders. Bierman: “Dan zal een bank eerder geneigd zijn om meer financiële risico’s te nemen, met zo weinig mogelijk eigen vermogen. Zo wordt een hefboom of leverage gecreëerd om het rendement per aandeel te kunnen verhogen. Het probleem is dat dit alleen werkt in goede tijden. Als het tegenzit en de risico’s zich niet uitbetalen in hoger rendement maar in verliezen, ontstaat een negatieve spiraal. Er kan dan uiteindelijk zelfs twijfel ontstaan over de stabiliteit van een bank, waardoor de belangen van spaarders, kredietnemers en medewerkers ook onder druk komen te staan. Dat zo’n scenario niet louter theoretisch is, heeft iedereen de afgelopen jaren kunnen vaststellen.”

Banken hebben een belangrijke maatschappelijke nutsfunctie.
Pierre Aeby

Als je terug gaat naar het basismodel van de bank, moet je vaststellen dat banken er niet zijn om een maximaal financieel resultaat te realiseren, stelt Aeby. “Ze hebben een belangrijke maatschappelijke nutsfunctie. Veilig bewaren van spaargeld, efficiënt betalingsverkeer en betrouwbare kredietverlening zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de samenleving en de economie.”

Balans van het basismodel
DE BALANS VAN HET BASISMODEL VAN EEN BANK. Links de passiva (hoe is een bank gefinancierd?) Rechts de activa (wat doet een bank met het geld?) De pijlen geven aan waarvoor de aan de bank toevertrouwde middelen worden bestemd.

Positieve verandering

Van een bank in het algemeen, kunnen we een overstap maken naar Triodos Bank. “Als Triodos Bank financieren we duurzame ontwikkeling en positieve verandering in de samenleving,” zegt Bierman. “Dat is onze missie. Hierin zie je op een andere manier het streven naar evenwicht terug. Duurzame ontwikkeling is in essentie evenwichtige ontwikkeling. Daarmee bedoel ik dat het gaat om een goede balans tussen mens, milieu en welvaart.” Een grote groep mensen voelt zich verbonden met de missie van de bank, vertelt Aeby. “Zij vertrouwen immers hun spaargeld aan ons toe. Dat vertrouwen voelen we als een opdracht. De opdracht om met het geld van spaarders duurzame ontwikkeling te financieren. Dat vergt dat we elke keer opnieuw zorgvuldig afwegen welke ondernemers en projecten we wel financieren, of niet. Dat is een intensief en doorgaans veel tijdrovender proces dan het aantrekken van spaargeld. Daardoor is er altijd een faseverschil tussen de instroom van spaargeld en de kredietverlening – tussen kort en lang geld. Uiteindelijk draait het bij Triodos Bank allemaal om evenwicht tussen maatschappelijk en financieel rendement.”

Certificaten van aandelen Triodos Bank

Triodos Bank vindt het van cruciaal belang dat haar missie en identiteit worden beschermd. Om die reden is het beheer van alle aandelen van Triodos Bank in handen van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Deze onafhankelijke stichting geeft certificaten van aandelen uit aan particulieren en instellingen. De certificaten zijn niet beursgenoteerd maar via Triodos Bank verhandelbaar. Ze hebben dezelfde economische rechten als gewone aandelen, maar het stemrecht wordt namens de certificaathouders uitgeoefend door het bestuur van de SAAT. Op deze manier kan het bijzondere karakter van de bank ook op de lange termijn worden gewaarborgd.

> CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Fotografie: Dawn / Evelyne Jacq
Tekst: Tobias Reijngoud